หน้าแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Facebook สาขาวิชาเทคโนฯ Facebook สาขาวิชาวิศวะฯ


เกี่ยวกับสาขา
บุคลากร
หลักสูตร
ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
คู่มือสารนิพนธ์ ใหม่
ฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
รางวัล


ใบรับรอง ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิต สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยได้


ใบรับรอง วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยได้

ระบบประกันคุณภาพ

จรรยาบรรณของนักวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย


ค้นหาง่ายๆทันใจด้วย Google

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้บริการวิชาการ ตัดอักษรโลหะด้วยระบบ CNC ให้กับโรงเรียน ก.ย. 60ออกค่าย ร่วมใจทำความดี ณ รร.พชรพิทยาคม ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 18 ส.ค. 60สาขาวิชาฯเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ น้ำลดแต่น้ำใจยังไม่ลด ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ณ วัดเนินสว่าง บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 3 ส.ค. 60วันนี้ 17-18 พ.ค. สาขาวิชาฯจัดโครงการบริหารจัดการน้ำ / โครงการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ โครงการบริการวิชาการ ปี 60 ณ กศน. ต.ศาลาลาย อ.ชนแดนศึกษาดูงาน ปี 2560 ภาคเช้า ณ บ.โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด อยุธยา ภาคบ่าย ณ บ.เอช-วัน พาร์ทส์ (ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 9 พ.ค. 60ภาพการนิเทศนักศึกษา ปี 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บ. เอ็มเอ็มบี มินิแบ อยุธยา/ บ.ใบโอแลม สมุทรสาคร/บ.ไดโซ สยามอินเตอร์เนชันแนล ระยอง/บี ที ซี เมเนจเม้น ปทุมธานี / บ.เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม พิษณุโลก /รร.ดรากอน ริเวอร์ อเวนิว พิษณุโลก /บ.ไร่นายจุล คุ้มวงศ์ จก. เพชรบูรณ์/ บ.อรรถพงษ์ ณัฐพร วิศวกรรม จก. ปทุมธานี / บ.พีอาร์วีโปรดักส์ จก. สมุทรสาคร 13-15 มี.ค. 60ผศ.ธรรม์ณชาติ และ อ.สุวิมล นำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 วันที่ 1 ก.พ. 2560อ.นรัตว์ และ อ.เอราวัณ นำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560ภาพการนิเทศนักศึกษา ปี 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงงาน Factory royal porcelain สระบุรี, บ. คิตากาว่า (ประเทศไทย) ชลบุรี และ บ.สยามยูไนเต็ด รับเบอร์ จก. นครปฐม. 27 - 28 ต.ค. 59Big cleaning day คณาจารย์ร่วมกับ นศ. ช่วยกันทำ 5 ส. ครั้งใหญ่ อาคารปฏิบัติการ 18/6 (Shop ใหม่) และอาคารโลหะ (Shop เก่า)คณาจารย์และ นศ. เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”. วันพุธที่ 17- วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์รับน้องสร้างสรร (สร้างความสัมพันธ์พี่น้อง พีรหัส แบ่งปันประสบกรณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (อบรมจิตวิทยาสังคม มารยาทและการปฏิบัติตนที่ดี โดย ร้อยเอกนิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์ ค่ายพ่อขุนผาเมือง)คณาจารย์รนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3“งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 22 ก.ค. 59คณาจารย์รับประกาศนียบัตรในการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยในรอบปีที่ผ่านมา จากคณะฯ 24 มิ ย 59โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯและพัฒนาศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21 สำหรับ นศ. สาขาเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมการผลิต 23 พฤษภาคม 59โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวกับสินค้า OTOP สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมการผลิต 19 พฤษภาคม 59
ฐานข้อมูลออนไลน์


-- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ **** สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต -- -- Department of Production Engineering and Management & Production Technology --

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056 - 717164    
Copyright © 2016 by Production Engineering and Management & Production Technology PCRU. All rights Reserved
tannachart@gmail.com