สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

อ.นรัตว์ รัตนวัย (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)
ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ


ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)
ประธานลักสูตรฯสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต


นายประจวบ สกลนครดี
ครูช่าง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เทียนนาวานางเข็มเพชร แดงเกาะโพธิ์
แม่บ้านประจำอาคาร 5


อ.วิทยา หนูช่างสิงห์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน


อ.เอราวัณ ชาญพหล


อ.สุวิมล เทียกทุม (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)


อ.บุษบากร คงเรือง


อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ


อ.ธนภัทร มะณีแสง (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)

อ.ธงชัย เครือผือ