ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ (ตามสภาวิศวกรกำหนดสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)


1. ห้องปฏิบัติการวัสดุ (Material Lab)
1.1 อุปกรณ์การเตรียมชิ้นงาน เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ

1.2 Metallurgical Microscope

1.3 Hardness Testing Machine

1.4 อื่นๆ

2. ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต
2.1 Punch and Die

2.2 Milling Machine

2.3 Welding

2.4 งานกลึง

3. ห้องปฏิบัติการการวัด (Automation)
3.1 การวัดละเอียด การวัดอุณหภูมิ ความดัน หรืออื่นๆ

4. ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง (Automation)
4.1 CNC, CAD/CAM

5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Automation)
5.1 โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพ


อาคารเรียน อาคาร 18/5

อาคารปฏิบัติการ (โรงงาน) อาคาร 18/6

งานหล่อและงานขึ้นรูป

อาคารเรียนรวม

ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และบริการนักศึกษา