สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)
ประธานลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
นายประจวบ สกลนครดี
ครูช่าง


รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวัณ ชาญพหล


นางชลนที ไพรี
แม่บ้านประจำอาคาร 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรัตว์ รัตนวัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เครือผือ


อ.วิทยา หนูช่างสิงห์


อ.ธนภัทร มะณีแสง (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)


อ.สุวิมล เทียกทุม (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)


อ.บุญสิน นาดอนดู่ (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)