รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
Assoc.Prof. Tannachart Wantang
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ด. (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (กำลังศึกษา)

E-mail : tannachart.w@pcru.ac.th, tannachart@gmail.com
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 6300 โทรสาร 056-717141

รายวิชาที่สอน
- กลศาสตร์ของวัสดุ
- ความแข็งแรงของวัสดุ
- กลศาสตร์วิศวกรรม
- วัสดุวิศวกรรม
- เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ, เทคโนโลยีแม่พิมพ์ตัดโลหะแผ่น, เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
- งานเครื่องมือกล 1-2
Power pont ประกอบการสอน

หนังสือ / ตำรา
- เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ. 160 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. 2561.
- ความแข็งแรงของวัสดุ. 260 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2560. / พิมพ์ครั้งที่ 2. 2565
- เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ จำนวน 131 หน้า (หนังสือที่ ศธ. ๐๕๓๙.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาาคม ๒๕๖๑)
- กลศาสตร์ของวัสดุ. จำนวน 323 หน้า (หนังสือที่ ศธ. ๐๕๓๙.๕/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อนุสิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13804 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ : 19 เม.ย. 2561
- อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9799 ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด : 10 เม.ย. 2558.
- อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9250 แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ : 10 ต.ค. 2557.

รางวัล
- รางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2021 Award / ภาพการรับรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี จากการประกวดผลงานวิจัย ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) 26 พ.ย. 2564
- รางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2020 Award / ภาพการรับรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี จากการประกวดผลงานวิจัย ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 6 สิงหาคม 2563
- รางวัลผลงานระดับดีเด่น / ภาพการรับรางวัล สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากการคัดเลือกผลงานในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ 30 ม.ค. 61
- รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น / ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2557 (การพัฒนาเครื่องกรอกดินฯ) ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง, วช., สกว และเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน: 20 พ.ค. 58
- รางวัล นักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 : จากผลงานวิจัย ในงานราชภัฏวิชาการ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน : 13 ก.พ. 57
- รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59
- รางวัล นักวิจัยที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ : 28 ม.ค. 2558
- รางวัล นักวิจัยดีเด่น ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จากผลงาน อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9250 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 22 พ.ย. 2557

ทุนวิจัย
- โครงการย่อย การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 งบวิจัยจาก วช. ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ปี 2563
- การพัฒนานวัตกรรมผ่านงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชงเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ชุมชนแบรนด์ PIYASILA ตามอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์, หัวหน้าโครงการวิจัย, ทุนวิจัย Pre-Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2563
- การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2กำลัง3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หัวหน้าโครงการวิจัย, ทุนวิจัยสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ ปี 2562
- การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2561
- แผนวิจัย การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2560
- โครงการย่อยที่ 1 การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2560
- การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2559
- การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว : กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- ชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
- การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน. (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 2557
- การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
- การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าร์ในงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3, ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556
- เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554
- การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน-เคฟล่าในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2553
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ ,ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS) ประจำปี 2552
- การเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนโดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง : , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2552
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์โลหะให้สำเร็จ : , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2552

งานตีพิมพ์ผลงานวิจัยและอื่นๆ
- T Wantang & W Nuchangsing. (2021). Heat Treatment Factors Affecting AISI 304 Austenitic Stainless Steels with Wear-resistant in High Temperature and High acid Conditions for using in Agricultural Product Processing. Naresuan University Engineering Journal (NUEJ). 16(1), 1-6.
- T Wantang. (2018). The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2. The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ), 24(1), 23-30.
- Sasikarn Panpraneecharoen, Piyarut Moonsri & Tannachart Wantang. (2017). Production of Biodiesel from Used Vegetable Oil By Using Calcium Oxide Catalyst. The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 169-172.
- Kanokporn Boonjubut & Tannachart Wantang. (2014). Study of factors affecting artificial and aging of 6061 aluminium alloy by factorial design. Vol. 3 (2014), NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference; 2014 Sep 27-28; Hong Kong; 2014. 62-70.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, สุวิมล เทียกทุม, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ และ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์. (2562). การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 12 มิถุนายน 2563 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. 140-152
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2561, 7 พฤษภาคม). อาจารย์ ม.ราชภัฏโชว์ผลงานเจ๋งประดิษฐ์"เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล"ต้นทุนต่ำ . เดลินิวส์, 15.
- นำเสนอผลงานวิจัยต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล 18 ก.ย. 2561 ใบรับรอง ที่ กห.๐๒๐๖.๑๒/๑๘๖ เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคราม ระดับ 2A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์ (เทียบเท่าตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.04) จาก โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุดสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2561, 2–6 กุมภาพันธ์). เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล รุ่น 2 . “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2561 ส่วนเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง ณ EH 98–99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 426-434.
- สุวิมล เทียกทุม และ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง . (2560). การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์. ใน: รายงาน สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 291-297.
- หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ, ปัญญา เทียนนาวา และ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2559). การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 ก.ค. 59; มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 470-479.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ และ วิทยา ทรงศิรินันทกุล. (2559). การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ; ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 1924-1931.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และ สุวิมล เทียกทุม. (2558). การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 8(1). 24-33.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2558). การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 20 พฤษภาคม 2558 ; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 155-162.
- หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2558). การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 66-70.
- เข้าร่วมประกวด รอบสุดท้าย เครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนคู่ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุม อิมเเพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2557, 20 ตุลาคม). เครื่องคัดแยกละมุดแบบเพลาหมุนคู่ หัวข้อ ละมุดคัดไม่ยาก. เดลินิวส์, 22
- Kanokporn Boonjubut & Tannachart Wantang. (2014). . Study of factors affecting artificial and aging of 6061 aluminium alloy by factorial design. Vol. 3 (2014), NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference; 2014 Sep 27-28; Hong Kong; 2014. 62-70.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2557). การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 20(2). 8-14.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2557). การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 23–24 มกราคม 2557; มหาวิทยาลัยพะเยา. 515-522.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2556). การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2 กำลัง 2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal). 21(1). 1-8.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2556). การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 15(2). 30-37.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2556). หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หัวข้อ มรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื้อเกราะ วันที่ 3 กันยายน 2556 : หน้า 15.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2556). เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล. มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 วช., ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2555). เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา. มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 วช. ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2554). การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน. , ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. 13(1). 40-45.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2552). การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ. , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS) ประจำปี 2552.
- การออกแบบและสร้างเครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแบบการชุบฮาร์ดโครมเพื่อเป็นเครื่องสาธิตในวิชาการวิเคราะห์ความเสียหาย : 2007
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิมโดยการศึกษาการหล่อลื่น : 2005
- อิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ของกรรมวิธีดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิม , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, MM50 (ME-NETT 17) 2003

การบริการวิชาการ
- ร่วมเป็นวิทยากรเวทีสรุปบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมตำบลเข็กน้อย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดย กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (SGP Thailand), เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งลุ่มน้ำเข็ก, ภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 11 องค์กร จาก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เลย และ อบต.เข็กน้อย 6 มิ.ย. 2565
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือนในชุมชน ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลา ให้สามารถจำหน่ายเกิดรายได้ให้กับชุมชน วันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2565
- ร่วมประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนศักยภาพพื้นที่ต้นแบบของเครือข่ายจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและทบทวนผลผลิตผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2565
- กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ โครงการงานสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ ได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้าน นายจิระเดช ใจก๋า มาบรรยายองค์ความรู้ และปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่
- กิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน โครงการงานสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านคลองสีฟัน ตำบลลานบ่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเป็นการลดครองชีพและสามารถนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ให้กับชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
- โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การสร้างชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปูนาเพื่อสร้างรายได้ ณ หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งดำเนินงานภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19)วันที่ 23 กรกฎาคม 2654
- โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าถุงทอมือตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งวีดีโอภาพเคลื่อนไหวและสื่อภาพนิ่งผลิตภัณฑ์ผ้าถุง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชุมชน ซึ่งดำเนินงานภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564
- สรุปผลการตรวจสารพิษตกค้างทางการเกษตร ผักและผลไม้ที่ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2564 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- การให้บริการวิชาการชุมชน จากผลงานการวิจัยร่วมกันกับเครือข่ายวิจัยกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ในหัวข้อ ไทยเที่ยวไทย 4 ลำน้ำ กับ 3 ผืนผ้า กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนไทหล่มบ้านหวาย อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยราชถภัฏเพชรบูรณ์
Link วิดีโอ กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย
- จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับลูกจ้างโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 29-30 กันยายน 2563
- สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพชรบูรณ์ โดยมีนานสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาบัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 22 กันยายน 2563
- รับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้แนะนำกระบวนการทำงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และการจัดเสวนาผู้ประกอบการจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ผู้เข้าศึกษาดูงาน17 ก.ย.2563
- วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำนวัตกรรมจากงานวิจัย สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 13 ส.ค. 2563
- โครงการการมีส่วนร่วม 5 คณะ สู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยังยืนครั้งที่ 1 ณ ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมจาก 5 คณะจำนวน 12 กิจกรรม และวิทยากรจากหลากหลายสาขาเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน ตำบลสักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 29 กรกฎาคม 2563
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โครงการดังกล่าว ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 15 ก.ค.2563
- Keynote speaker ในการประชุมสัมมนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมด้านศาสตรทางการกีฬา” ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 16 มิถุนายน 2563
- วันที่ 9 มีนาคม 2563 จัดโครงการการปกปักษ์ ผลิต อนุรักษ์พันธุกรรม และการใช้ประโยชน์พืชโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (อพ.สธ.-มรภ. เพชรบูรณ์) ให้แก่คณาจารย์และนักเรียน ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมที่ 1 การผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในสภาพปลอดเชื้อ
- วันที่ 22-24 ม.ค. 63 อบรมผู้ประกอบการระดับ Start up companies ของ UBI ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนแท้ 100 % Share Gun, ผลิตภัณฑ์แปรรูปหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน, ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส MT แฟริ่ง และผู้ประกอบการระดับ Spin off companies มงคลฟลาวเวอร์ แอนด์ ดีไซน์, ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปแทมมี่ซี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่ และส่งเสริมงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อปรับแผนให้ตอบรับตามนโยบายของกระทรวง อว. ในการสร้างผู้ประกอบการ Start up ณ วรวีร์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี
- สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 32 กล้วยไส้มะขาม ข้ามวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ความแปลกใหม่และรสชาติอันกลมกล่อมทำให้ กล้วยไส้มะขาม สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยาวี กลายเป็นของฝากที่ติดตลาดอย่างรวดเร็ว ชุมชนต้องผลิตมากขึ้น ปัญหาที่พบก็มากขึ้นตามไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงส่งทีมวิจัยเข้าไปให้คำแนะนำ จนชุมชนสามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ออกอากาศตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง2HD) เวลา 20.20 น. หลังข่าวในพระราชสำนักภาคค่ำ

- โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โครงการแก้ไขความยากจน 2562 ตามพระราโชบายฯ 11 พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 อำเภอ 7 ตำบล ได้แก่ 1. อำเภอเมือง ตำบลป่าเลา บ้านป่าแดง จำนวน 65 ครัวเรือน 2. อำเภอหนองไผ่ ตำบลเพชรละคร บ้านเพชรละคร จำนวน 22 ครัวเรือน 3. อำเภอหนองไผ่ ตำบลท่าแดง บ้านท่าสวาย จำนวน 20 ครัวเรือน 4. อำเภอหล่มสัก ตำบลบ้านกลาง บ้านน้ำพุ บ้านโป่งขามฝาด และบ้านโคกขมิ้น จำนวน 135 ครัวเรือน 5. อำเภอหล่มสัก ตำบลบุ่งคล้า บ้านหองคัน และบ้านปากห้วยด่าน จำนวน 32 ครัวเรือน 6. อำเภอชนแดน ตำบลลาดแค บ้านคลองบนใต้ จำนวน 20 ครัวเรือน 7. อำเภอชนแดน ตำบลศาลาลาย บ้านหัวถนน จำนวน 20 ครัวเรือน รวมจำนวน 314 ครัวเรือน
จังหวัดพิจิตร จำนวน 4 อำเภอ 4 ตำบล ได้แก่ 1. อำเภอตะพานหิน ที่ตำบลตะพานหิน จำนวน 30 ครัวเรือน 2. อำเภอดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร จำนวน 36 ครัวเรือน 3. อำเภอบางมูลนาก ตำบลหอไกร บ้านคลองขุด จำนวน 30 ครัวเรือน 4. อำเภอทับคล้อ ตำบลทับคล้อ บ้านบ่อทราย บ้านหนองอ้ายตู้ จำนวน 40 ครัวเรือน รวมจำนวน 136 ครัวเรือน
- งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” วันที่ 25 พ.ค. 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ช่อง NEWS1 __ สำนักข่าว NationTV__ ข่าวช่อง 8__ NEW 18__ gotoknow__ Nation TV ช่อง 22
วิดีโอ ภาคเช้า (1)__ วิดีโอ ภาคเช้า (2)__ วิดีโอ ภาคบ่าย
- คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ วัดศรีสองคร บ้านวังร่อง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกษตรกรร่วมทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารพิษในการทำเกษตรกรรม 25 ก.พ. 2562
- โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โครงการแก้ไขความยากจน 2562 ตามพระราโชบายฯ
- โครงการ Rise Up Thailand Concert on Phetchabun การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลีใต้ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 22 ก.พ. 2562
- กรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอสอาร์เรสซิเดนซ์ จัดโดย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยและกรมการค้าภายใน
- “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล” ผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม พิธีมอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ (26 เม.ย.2561)
ช่อง 7__ มติชน__ แนวหน้า__ ไทยนิว__ T news__ D-Net ดิจิตอลเคเบิล อินเตอร์เน็ต__
- “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.เพชรบูรณ์” ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SPOKE)
- “โครงการเทิดพระเกียรติฯการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล ” ณ บ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
- “โครงการมหกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนร่วมกัน 5 คณะ” ครั้งที่ 1 ณ รร.ดงขุยวิทยาคม อ.ชนแดน วันที่ 19 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อ.บึงสามพัน มีผู้เข้าร่วมทั้ง 2 วันที่ 20 กรกฎาคม
-โครงการส่งเสริมทฤฎีตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาชุมชนในจังหวัดพิจิตร ด้านการใช้พลังงานทดแทน วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ วัดสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- วิทยากร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- นำเสนอต่อ องคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “การบริการวิชาการแก่สังคม/การพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน” วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
- ประธานกรรมการดำเนินการ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
- วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และ Plagiarism ณ ภูแก้วรีสอร์ทแอดเวนเจอร์ปาร์ค เขาค้อ 23 -24 มกราคม 2561
- วิทยากร โครงการการจัดการความรู้ (KM)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 ก.ค. 2560
- วิทยากร โครงการการจัดการความรู้ (KM)คณะวิทยาการจัดการ งานวิจัยกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 ก.ค. 2560
- ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (PCRUBI)
- ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 14 ก.ค. 60
- ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21 มิ.ย. 60
- วิทยากร การประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำสุญญากาศแบบพญาแร้งให้น้ำแก่ประชาชน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 17-18 พ.ค. 60
- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการการออกพื้นที่ให้บริการคลินิกเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- คณะกรรมการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป
- วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ถ่ายทอดกรอบการวิจัยมุ่งเป้า 2561และทุนวิจัยอื่นๆ) ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 มิ.ย.
- คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) (ภาคเหนือ 2)
- รองประธานชมรมวิศวกรเพชรบูรณ์ ในการดูแลของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- วิทยากร เรื่อง แนวคิดและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน แนวคิดและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 9 สิงหาคม 2559
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวกับสินค้า OTOP กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 59
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชุบทอง 24 k สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 18 พฤษภาคม 59
- วิทยากร การขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 26 พ.ค. 58
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นรูปตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่สำหรับติดบนป้าย ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mechanical freeform modeling โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557
- ประธานคณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
- วิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. และในสถานศึกษาเอกชน 26-30 ส.ค. 2556 ณ ห้อง 18/5207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการชุบอโนไดซ์และการชุบทองบนเครื่องประดับ, ณ อบต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2556 บทสรุปความรู้ การอบรมการชุบอโนไดซ์
- โครงการคณิตศาสตร์วิศวกรรมเพื่อน้อง ตอน แคลคูลัสเบื้องต้น, ประจำปี 2555
- โครงการการพัฒนากังหันลมแนวตั้งและการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสม, ประจำปี 2554
- โครงการฝึกอบรมการชุบอโนไดซ์, ประจำปี 2554
- โครงการกังหันลมปั๊มน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, ประจำปี 2553

การอบรม
- GCP Online Training - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.medtu.org/GCP/ 25 ก.พ. 2565
- การอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 14 ต.ค. 64 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 4 (ตามมาตรฐานใหม่ วสท.) จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM PDU 6 หน่วย
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Regression Analysis Tutorial and Examples - Minitab / Tutorial: How to Specify Your Regression Model. Fitting a curved relationship with Minitab Choosing the correct type of regression etc. เพื่อใช้ในงานวิจัยและโปรเจ็คของนักศึกษา จากวิทยากร อ.ปรัชญา พละพันธุ์ ผู้เขียนหนังสือ คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ ณ อาคารเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 26-28 มี.ค. 2564
- “หลักสูตรกฎหมายปกครองกับการบริหารงานภาครัฐ (กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน)” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มิ.ย. 63
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้แหล่งทุนภายนอก โดย ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีคณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณพงษ์ศักดิ์ พิบูรณ์ศักดิ์ ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย กิจกรรมที่ 2 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2-3 มี.ค. 2563
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงคุณภาพด้วยการทดลองสมมุติฐาน โดยโปรแกรม Minitab หลักสูตรที่ 2 โดยวิทยากร อ.ปรัชญา พละพันธ์ ที่ปรึกษา Six Sigma บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน อาคารเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 17-19 ม.ค. 2563
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Design of experiment (DOE) การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรม Minitab เพื่อนำไปออกแบบให้ นศ.ใช้ในการทำโครงงานวิจัยฯ และออกแบบงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.ปรัชญา พละพันธ์ ที่ปรึกษา Six Sigma บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และเป็นผู้แต่งหนังสือ คู่มือวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด อาคารเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 28-29 ก.ค. 2562
- อบรมเทคนิคการสกัดน้ำมันและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC และ HPLC สมุนไพรไทยที่เป็นประโยชน์ในอุตสหกรรมอาหารและการแพทย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 62
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good clinical Practice : GCP) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- Innovation en marche for Thailand ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่ง ชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2561
- อบรมโครงการ"วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย(Training for the trainers) แม่ไก่ รุ่นที่ 17 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี
- ร่วมงานเสวนา เวทีเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” วันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กับเครือข่าย 10 มรภ.
- อบรมหลักสูตร Good Clincal Practice : ICH-GCP ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 60
- เข้าร่วมงานเสวนา "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0" โดยสำนักสิริพัฒนา NIDA วิทยากร ศ.ดร.สุชัชวีร์ อธิการบดี สจล./ รศ.ดร.ประเสริฐ อธิการบดี ม.ราชมงคลธัญบุรี/ ผศ.ดร.สมเดช รองอธิการบดีฯ มรภ.สวนสุนันทา/ รศ.ดร.สมบัติ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช NIDA 2 ส.ค. 60
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากร 19-20 ก.ค. 60
- เข้าร่วมประชุมและสังเกตุการณ์กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-RREC เพื่อปรึกษาหาแนวทางการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ (29 มิ.ย. 60)
- อบรม เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้แหล่งทุนภายนอกและขอตำแหน่งทางวิชาหาร, ณ ห้องประชุมศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 8-9 ธันวาคม 2559
- อบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 29 มิถุนายน 2559
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี
- การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559
- การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์ ห้อง Grang dimond ballroom อาคาร 9 ชั้น 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 3 ก.พ. 58
- สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Mechanical Freeform Modeling ด้วยโปรแกรม NX 9.0 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย 30 license) 17-19 ก.ค. 57 ห้อง 18/5207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Mill Manufacturing Process ด้วยโปรแกรม NX 9.0 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย 30 license) 14-16 ก.ค. 57 ห้อง 18/5207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรมหลักสูตรระยะสั้นเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์. 10-11 มิ.ย. 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา, 19-21 ธ.ค. 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- "ระบบตรวจสอบคณุภาพชิ้นงานแบบไม่ทำลายโดยการใช้เสียง" (Nondestructive Testing - Resonant Acoustic Method (NDT - RAM) โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม, 23 พ.ย. 2556, METALEX 2013 Conference ไบเทค บางนา
- "Advance Lightweight Armor Solutions by DSM DYNEEMA", DEFENSE & SECURITY 2013 (งานแสดงยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัยระดับเอเซีย) , 4 Nov 2013, Location: Phoenix Room, IMPACT เมืองทองธานี, Thailand.
- การประชุม เรื่อง การพัฒนาหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน (TRMU) สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, 24 ส.ค. 56 มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 วช., ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ:
- "อบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ NX course basics" 9-13 ก.ย. 56, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและทิศทางการวิจัยพัฒนาในงานชุบเคลือบผิว (Innovation and R&D Trends in Surface Finishing)" 21 มิถุนายน 56 Grand Hall 203, Manufacturing EXPO 2013, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.
- "การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจำลองสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม LIREL 8.72, 13 ก.ค. 55", คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ "Solid Edge ST3 Fundamental Training", 4-5 มิถุนายน 2554 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วยโปรแกรม Auto desk Inventor tooling (Auto desk Inventor 2011)", 20-22 เมษายน 2554 บริษัท NR. Automation และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- "การขึ้นรูปเหล็กกล้าด้วยแม่พิมพ์ การออกแบบ ปัญหา และการแก้ไข", ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13 พฤษภาคม 2553 ไบเทค บางนา
- "CNC TURNING AND MILLING PROGRAMING(Fanuc Controller)" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15-17 มิ.ย. 2552
- อบรมเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท, ก.ค. 2551
- อบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 16-17 พฤศจิกายน 2551
- อบรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตด้วยโปรแกรม Master CAM V9 ณ สถาบันฝึกฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 2550
- อบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Solid Edge V19, วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท, 25-29 มิถุนายน 2550

บทความ
- จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในประเทศไทย 2564
- ทำอย่างไรจึงคว้ารางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2020 Award
- เรือไททานิคล่มเพราะประมาทหรือน้ำแข็งเปลี่ยนเหล็ก
- งานวิจัย นักวิจัย ของอิสราเอล เขากล้าคิด เขากล้าทำ งานวิจัยต้องเป็นงานใหม่ๆใช้ได้จริง ไม่ใช่ขึ้นหิ้ง
- เที่ยววิถีไทหล่ม ชมผ้าทอ ผลการดำเนินงานวิจัยตามพันธกิจสัมพันธ์
- ประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
- 51 วิธีคิดของหัวหน้า ที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย (อิวะตะ มัตสึโอะ)
- แนวทางการบริหารในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ทำไมปืนพกประจำกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่จึงเลือกใช้กระสุนขนาด .40 S&W
- .40 S&W หนักหน่วงเต็มมือ
- เครื่องคั่วข้าวใหม่ม้ง