ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
Asst.Prof. Tannachart Wantang
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail :tannachart@gmail.com โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1610 โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- กลศาสตร์ของวัสดุ
- ความแข็งแรงของวัสดุ
- กลศาสตร์วิศวกรรม
- วัสดุวิศวกรรม
- การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม (DOE)
- งานเครื่องมือกล 1-2
- เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ , เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
Power pont ประกอบการสอน

หนังสือ
- เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ. 160 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. 2561. จำนวน 2,000 เล่ม
- ความแข็งแรงของวัสดุ. 260 หน้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน. 2560. จำนวน 3,000 เล่ม

ตำรา
- เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ จำนวน 131 หน้า (หนังสือที่ ศธ. ๐๕๓๙.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาาคม ๒๕๖๑)
- กลศาสตร์ของวัสดุ. จำนวน 323 หน้า (หนังสือที่ ศธ. ๐๕๓๙.๕/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อนุสิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13804 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ : 19 เม.ย. 2561
- อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9799 ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด : 10 เม.ย. 2558.
- อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9250 แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ : 10 ต.ค. 2557.

รางวัล
- รางวัลผลงานระดับดีเด่น / ภาพการรับรางวัล สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากการคัดเลือกผลงานในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ 30 ม.ค. 61
- รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น / ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2557 (การพัฒนาเครื่องกรอกดินฯ) ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง, วช., สกว และเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน: 20 พ.ค. 58
- รางวัล นักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 : จากผลงานวิจัย ในงานราชภัฏวิชาการ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน : 13 ก.พ. 57
- รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59
- รางวัล นักวิจัยที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ : 28 ม.ค. 2558
- รางวัล นักวิจัยดีเด่น ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จากผลงาน อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9250 ประจำปี พ.ศ. 2557 : 22 พ.ย. 2557

ทุนวิจัย
- การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2กำลัง3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หัวหน้าโครงการวิจัย, ทุนวิจัยสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ ปี 2562
- การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2561
- แผนวิจัย การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2560
- โครงการย่อยที่ 1 การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2560
- การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2559
- การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว : กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- ชุดผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
- การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน. (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 2557
- การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
- การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าร์ในงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3, ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556
- เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554
- การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน-เคฟล่าในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2553
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ ,ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS) ประจำปี 2552
- การเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนโดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง : , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2552
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์โลหะให้สำเร็จ : , ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2552

งานตีพิมพ์ผลงานวิจัยและอื่นๆ
- Wantang, T. The Development of the Expanding Rollers, Sapodilla Sizing Machine Model 2. The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ). 2018; 24(1): 23-30.
- นำเสนอผลงานวิจัยต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล 18 ก.ย. 61
- ใบรับรอง ที่ กห.๐๒๐๖.๑๒/๑๘๖ เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคราม ระดับ 2A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์ (เทียบเท่าตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.04) จาก โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุดสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม และ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวข้อ อาจารย์ ม.ราชภัฏโชว์ผลงานเจ๋งประดิษฐ์"เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล"ต้นทุนต่ำ วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 : หน้า 15. และ เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล รุ่น 2 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2561 ส่วนเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง ระหว่างวันที่ 2–6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98–99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สุวิมล เทียกทุม, ธรรม์ณชาติ วันแต่ง . การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ ปัญญา เทียนนาวา และ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 ก.ค. 59; มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ และ วิทยา ทรงศิรินันทกุล การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ; ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และ สุวิมล เทียกทุม. การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๘. หน้า 24-33.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 20 พฤษภาคม 2558 ; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และธรรม์ณชาติ วันแต่ง "การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม" ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14/02/58 ; มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
- เข้าร่วมประกวด รอบสุดท้าย เครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนคู่ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุม อิมเเพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 20 ต.ค. 57 หน้า 22 เครื่องคัดแยกละมุดแบบเพลาหมุนคู่ หัวข้อ ละมุดคัดไม่ยาก
- Kanokporn Boonjubut and Tannachart Wantang, . Study of factors affecting artificial and aging of 6061 aluminium alloy by factorial design. Vol. 3 (2014), NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference; 2014 Sep 27-28; Hong Kong; 2014.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 2557; 20(2): 8-14.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 23–24 มกราคม 2557; มหาวิทยาลัยพะเยา.
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการใช้วัสดุในงานประดับยนต์สำหรับทำแผ่นเกราะกันกระสุน ระดับ 2 โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 2 กำลัง 2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Journal) ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2556
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 2556; ปีที่15 ฉบับที่ 2: 30-37. (2556)
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หัวข้อ มรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื้อเกราะ วันที่ 3 กันยายน 2556 : หน้า 15.
- โปสเตอร์ผลงาน เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล, 2556, มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 วช., ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ:
- โปสเตอร์ผลงาน เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา, 2555, มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 วช., ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ:
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุฟิล์มแข็งเคลือบผิวในการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน , ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 54
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ , , ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS) ประจำปี 2552
- การออกแบบและสร้างเครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแบบการชุบฮาร์ดโครมเพื่อเป็นเครื่องสาธิตในวิชาการวิเคราะห์ความเสียหาย : 2007
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิมโดยการศึกษาการหล่อลื่น : 2005
- อิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ของกรรมวิธีดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิม , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, MM50 (ME-NETT 17) 2003

การบริการวิชาการ
- งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” วันที่ 25 พ.ค. 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ช่อง NEWS1 __ สำนักข่าว NationTV__ 77 ข่าวเด็ด__ innnews__ ข่าวช่อง 8__ NEW 18__ gotoknow__ Nation TV ช่อง 22__ ภาคเช้า (1)__ ภาคเช้า (2)__ ภาคบ่าย
- คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ วัดศรีสองคร บ้านวังร่อง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกษตรกรร่วมทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารพิษในการทำเกษตรกรรม 25 ก.พ. 2562
- โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โครงการแก้ไขความยากจน 2562 ตามพระราโชบายฯ
- โครงการ Rise Up Thailand Concert on Phetchabun การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลีใต้ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 22 ก.พ. 2562
- กรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอสอาร์เรสซิเดนซ์ จัดโดย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยและกรมการค้าภายใน
- “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล” ผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม พิธีมอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ (26 เม.ย.2561)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
- “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.เพชรบูรณ์” ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SPOKE)
- “โครงการเทิดพระเกียรติฯการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล ” ณ บ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
- “โครงการมหกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนร่วมกัน 5 คณะ” ครั้งที่ 1 ณ รร.ดงขุยวิทยาคม อ.ชนแดน วันที่ 19 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อ.บึงสามพัน มีผู้เข้าร่วมทั้ง 2 วันที่ 20 กรกฎาคม
-โครงการส่งเสริมทฤฎีตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาชุมชนในจังหวัดพิจิตร ด้านการใช้พลังงานทดแทน วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ วัดสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- วิทยากร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- นำเสนอต่อ องคมนตรี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “การบริการวิชาการแก่สังคม/การพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน” วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
- ประธานกรรมการดำเนินการ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
- วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Plagiarism ณ ภูแก้วรีสอร์ทแอดเวนเจอร์ปาร์ค เขาค้อ 23 -24 มกราคม 2561
- วิทยากร โครงการการจัดการความรู้ (KM)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 ก.ค. 2560
- วิทยากร โครงการการจัดการความรู้ (KM)คณะวิทยาการจัดการ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารงานวิจัยและงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 ก.ค. 2560
- ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (PCRUBI)
- ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 14 ก.ค. 60
- ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21 มิ.ย. 60
- วิทยากร การประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำสุญญากาศแบบพญาแร้งให้น้ำแก่ประชาชน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 17-18 พ.ค. 60
- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการการออกพื้นที่ให้บริการคลินิกเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
- คณะกรรมการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป
- วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ถ่ายทอดกรอบการวิจัยมุ่งเป้า 2561และทุนวิจัยอื่นๆ) ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 มิ.ย.
- คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) (ภาคเหนือ 2)
- รองประธานชมรมวิศวกรเพชรบูรณ์ ในการดูแลของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- วิทยากร เรื่อง แนวคิดและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน แนวคิดและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 9 สิงหาคม 2559
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวกับสินค้า OTOP กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 59
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชุบทอง 24 k สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 18 พฤษภาคม 59
- วิทยากร การขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 26 พ.ค. 58
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นรูปตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่สำหรับติดบนป้าย ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mechanical freeform modeling โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557
- ประธานคณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
- วิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. และในสถานศึกษาเอกชน 26-30 ส.ค. 2556 ณ ห้อง 18/5207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการชุบอโนไดซ์และการชุบทองบนเครื่องประดับ, ณ อบต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2556 บทสรุปความรู้ การอบรมการชุบอโนไดซ์
- โครงการคณิตศาสตร์วิศวกรรมเพื่อน้อง ตอน แคลคูลัสเบื้องต้น, ประจำปี 2555
- โครงการการพัฒนากังหันลมแนวตั้งและการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสม, ประจำปี 2554
- โครงการฝึกอบรมการชุบอโนไดซ์, ประจำปี 2554
- โครงการกังหันลมปั๊มน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, ประจำปี 2553

การอบรม
- อบรมเทคนิคการสกัดน้ำมันและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค GC และ HPLC สมุนไพรไทยที่เป็นประโยชน์ในอุตสหกรรมอาหารและการแพทย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 62
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good clinical Practice : GCP) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- Innovation en marche for Thailand ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่ง ชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2561
- อบรมโครงการ"วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย(Training for the trainers) แม่ไก่ รุ่นที่ 17 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี
- ร่วมงานเสวนา เวทีเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” วันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กับเครือข่าย 10 มรภ.
- อบรมหลักสูตร Good Clincal Practice : ICH-GCP ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 60
- เข้าร่วมงานเสวนา "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0" โดยสำนักสิริพัฒนา NIDA วิทยากร ศ.ดร.สุชัชวีร์ อธิการบดี สจล./ รศ.ดร.ประเสริฐ อธิการบดี ม.ราชมงคลธัญบุรี/ ผศ.ดร.สมเดช รองอธิการบดีฯ มรภ.สวนสุนันทา/ รศ.ดร.สมบัติ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช NIDA 2 ส.ค. 60
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากร 19-20 ก.ค. 60
- เข้าร่วมประชุมและสังเกตุการณ์กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร NU-RREC เพื่อปรึกษาหาแนวทางการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ (29 มิ.ย. 60)
- อบรม เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้แหล่งทุนภายนอกและขอตำแหน่งทางวิชาหาร, ณ ห้องประชุมศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 8-9 ธันวาคม 2559
- อบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 29 มิถุนายน 2559
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี
- การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559
- การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์ ห้อง Grang dimond ballroom อาคาร 9 ชั้น 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 3 ก.พ. 58
- สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Mechanical Freeform Modeling ด้วยโปรแกรม NX 9.0 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย 30 license) 17-19 ก.ค. 57 ห้อง 18/5207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Mill Manufacturing Process ด้วยโปรแกรม NX 9.0 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย 30 license) 14-16 ก.ค. 57 ห้อง 18/5207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรมหลักสูตรระยะสั้นเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์. 10-11 มิ.ย. 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา, 19-21 ธ.ค. 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- "ระบบตรวจสอบคณุภาพชิ้นงานแบบไม่ทำลายโดยการใช้เสียง" (Nondestructive Testing - Resonant Acoustic Method (NDT - RAM) โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม, 23 พ.ย. 2556, METALEX 2013 Conference ไบเทค บางนา
- "Advance Lightweight Armor Solutions by DSM DYNEEMA", DEFENSE & SECURITY 2013 (งานแสดงยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัยระดับเอเซีย) , 4 Nov 2013, Location: Phoenix Room, IMPACT เมืองทองธานี, Thailand.
- การประชุม เรื่อง การพัฒนาหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน (TRMU) สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, 24 ส.ค. 56 มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 วช., ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ:
- "อบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ NX course basics" 9-13 ก.ย. 56, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและทิศทางการวิจัยพัฒนาในงานชุบเคลือบผิว (Innovation and R&D Trends in Surface Finishing)" 21 มิถุนายน 56 Grand Hall 203, Manufacturing EXPO 2013, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.
- "การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจำลองสมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม LIREL 8.72, 13 ก.ค. 55", คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ "Solid Edge ST3 Fundamental Training", 4-5 มิถุนายน 2554 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- "การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้วยโปรแกรม Auto desk Inventor tooling (Auto desk Inventor 2011)", 20-22 เมษายน 2554 บริษัท NR. Automation และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- "การขึ้นรูปเหล็กกล้าด้วยแม่พิมพ์ การออกแบบ ปัญหา และการแก้ไข", ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13 พฤษภาคม 2553 ไบเทค บางนา
- "CNC TURNING AND MILLING PROGRAMING(Fanuc Controller)" คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15-17 มิ.ย. 2552
- อบรมเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท, ก.ค. 2551
- อบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 16-17 พฤศจิกายน 2551
- อบรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตด้วยโปรแกรม Master CAM V9 ณ สถาบันฝึกฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 2550
- อบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Solid Edge V19, วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท, 25-29 มิถุนายน 2550