งานประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้กำกับตัวบ่งชี้ / ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้


ระบบจัดเก็บ SARระดับหลักสูตร/สาขาวิชา

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้


องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

2.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)

2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3)

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)

2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1)

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)


องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ. 3.1)

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)


องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ (สกอ. 4.1)

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)


องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1)

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2)

5.5 ผลการส่งเสริมการสร้างค่านิยมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม (สมศ. 18.1)


องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

06.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)


องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

ระบบจัดเก็บ SARระดับหลักสูตร/สาขาวิชา