ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

รางวัลด้านอื่นๆมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผลงาน "ตัวจับยึดสำหรับการกรีดเนื้อฝักมะขาม" เลขที่อนุสิทธิบัตร 20097 ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ประดิษฐ์ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2020 Award
/ ภาพการรับรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี จากการประกวดผลงานวิจัย ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 6 สิงหาคม 2563งานวันครู พ.ศ.2563 กับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี (อาจารย์เอราวัณ ชาลพหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เทียนนาวา อาจารย์สุวิมล เทียกทุม)สาขาฯได้รับอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 13804 ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์; กรุงเทพฯ
สาขาฯได้รับอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9799 ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์; กรุงเทพฯ
อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ประธานสาขาวิชาฯ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ในงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง สกอ. วช. สกว. เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 20-23 พ.ค. 58นายประจวบ สกลนครดี เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 เข้ารับกับนายบัณฑิต ทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น ประจำคณะฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9250 แผ่นเกราะกันกระสุนจากคาร์บอนไฟเบอร์. . กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์; 2557. วันที่จดทะเบียน : 10 ต.ค. 2557
อ.วิทยา หนูช่างสิงห์ อ.ธนภัทร มะณีแสง และ อ.ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม ใน งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference 2014) ระหว่าง วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูม
อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง และนักศึกษาเทคโนโลยีการผลิต (อุกฤษฎ์ มีทอง คำรณ กิเกียน ทิวาทร โพชะโน วัชระชัย วิเศษ) มีผลงานออก นสพ.เดลินิวส์ 20 ต.ค. 57 หน้า 22 เครื่องคัดแยกละมุดแบบเพลาหมุนคู่
อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น (Best Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จาก รศ.ดร.พินิติรตะนานุกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในงานราชภัฏวิชาการ 2556 "ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 13 ก.พ. 57
อ.ธนภัทร มะณีแสง รับเกียรติบัตร นักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ในงานราชภัฏวิชาการ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 13 ก.พ. 57
อ.เอราวัณ ชาญพหล และ อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 14 ก.พ. 57
อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยวิจัย ครั้งที่ 3 22-24 ม.ค. 57การเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2556

การศึกษาสมรรถนะของชุดถอดรกมะขาม : กรณีศึกษามะขามหวานพันธุ์ประกายทอง ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าร์ในงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3, ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556 อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการบ่มเทียมโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 6061 โดยการทดลองแบบแฟคทอเรียล ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.กนกพร บุญจูบุตร และ อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
สาเหตุที่ท้าให้นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตหมู่เรียน 5511021317 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่ตั้งใจเรียน ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.สุวิม, เทียกทุม
การประยุกต์ใช้เทคนิคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.นรัตว์ รัตนวัย
บริษัทฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและเขียนแบบ โปรแกรม NX 8.5 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย 30 license) 9-13 กันยายน 2556 ห้อง 18/5207
ผลงานวิจัย อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ลงข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หัวข้อ มรภ.เพชรบูรณ์ทำเสื้อเกราะ วันที่ 3 กันยายน 2556 : หน้า 15.
ทุนวิจัย ปี 2556
การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าร์ในงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A - 3, ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2556 อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

การศึกษาสมรรถนะของชุดถอดรกมะขาม : กรณีศึกษามะขามหวานพันธุ์ประกายทอง ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

สาเหตุที่ท้าให้นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตหมู่เรียน 5511021317 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่ตั้งใจเรียน ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อ.สุวิม, เทียกทุม

การประยุกต์ใช้เทคนิคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อ.นรัตว์ รัตนชัย

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการบ่มเทียมโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 6061 โดยการทดลองแบบแฟคทอเรียล ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.กนกพร บุญจูบุตรทุนวิจัย ปี 2554
รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์
เครื่องถอดรกมะขาม ในงานถนนเทคโนโลยี 2554 โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 11 - 12 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี
อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการกรอกน้ำจิ้ม ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อหมุน ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.สุวิมล เทียกทุม


ทุนวิจัย ปี 2553
การศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน-เคฟล่าในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 2 ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

การพัฒนาประสิทธิภาพชุดจับเพื่อลำเลียงแล่เนื้อปลา ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.วิทยา หนูช่างสิงห์

การพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างชุดถอดรกมะขาม ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

กังหันลมปั๊มน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.ปัญญา เทียนนาวา และอ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

การศึกษาและพัฒนาเครื่องคั่วและป่นพริก, วิโรจน์ โชคอุดมชัย, นางวิไลลักษณ์ สกุลเขมฤทัย สร้อยคีรี และนายลิขิต รานอก, โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การศึกษาและพัฒนาเครื่องกรองผงละอองและกลิ่นควันพริกจากเครื่องคั่วและป่นพริก ,ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, วิโรจน์ โชคอุดมชัย

ทุนวิจัย ปี 2552
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบแยกเนื้อมะขามหวาน ทุนวิจัย IRPUS อ.วิทยา หนูช่างสิงห์
Research and pilot to engrave a kernel sweet tamarindus indica linn


ออกแบบและสร้างเครื่องไสไม้ไผ่เพื่อผลิตเส้นใยขัดผิวกาย ทุนวิจัย IRPUS อ.สมเดช ศิริโสภณ
Designing and producing a machine in making bamboo fiber


ออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและกรอกน้ำจิ้ม ทุนวิจัย IRPUS อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
Design and Producing The Mixer For Packing Sauce Machine


ออกแบบและสร้างเครื่องทุบเส้นไม้ไผ่เพื่อผลิตเส้นใยไผ่ขัดผิวกาย ทุนวิจัย IRPUS อ.สมเดช ศิริโสภณ
Design and fabrication of the bamboo breaking machinc for sisal bath scrub


การออกแบบและสร้างเครื่องลดขนาดหีบห่อวุ้นเส้นสำหรับการขนส่ง ทุนวิจัย IRPUS อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
Design and build a reduced size package vermicelli for transportation


การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการลอกรกมะขาม ทุนวิจัย IRPUS อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
Design and Production of the Teeling Placenta Tamarind Machine


การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ ทุนวิจัย IRPUS อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
Design and Development A Hmong Rice Roasting Machine - Release Moisture with Hot Air Mixed with the Smell of Coffee


การพัฒนาเครื่องปอกข้าวหลาม ทุนวิจัย IRPUS อ.ปัญญา เทียนนาวา
Development peeler glutinous rice roasted in bamboo

การออกแบบ สร้างและพัฒนาโครงสร้างเครื่องและใบมีดเครื่องจักกก ทุนวิจัย IRPUS อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัย

การออกแบบและสร้างเครื่องป้อนกกอัตโนมัติ ทุนวิจัย IRPUS อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัย

การศึกษาฟิล์มแข็งเคลือบผิว Tic และ TiCN ในการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุน ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง


ทุนวิจัย ปี 2551

การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับปอกเปลือกข้าวโพดฝักสด ทุนวิจัย IRPUS (อ.สมเดช ศิริโสภณ)

การนำลมร้อนกลับมาใช้ใหม่สำหรับเครื่องอบสมุนไพร ทุนวิจัย IRPUS (อ.สมเดช ศิริโสภณ)

การสร้างเครื่องเหลาตอกแบนสำหรับงานจักสาน ทุนวิจัย IRPUS (อ.สมเดช ศิริโสภณ)

การศึกษาและพัฒนาเครื่องป่นสมุนไพร ทุนวิจัย IRPUS (อ.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ )

การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแล่เนื้อปลาลำตัวแบนด้วยมีดเดี่ยววางตัว ทุนวิจัย IRPUS (อ.วิทยา หนูช่างสิงห์)

วิจัยและพัฒนาเครื่องคั่วและปอกเปลือกอ่อนเม็ดถั่วลิสง ทุนวิจัย IRPUS (อ.ปัญญา เทียนนาวา)

เกียรติบัตร จากนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานวันราชภัฏวิชาการ
อ.สมเดช ศิริโสภณ นายลิขิต รานอก , นายสุทิน อ่อนพรม , นายสุวัตร นวลไม้หอม


รางวัลรองอันดับ 1
THAILAND INNOVATION AWARDS 2009
เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักสด
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
วันที่ 1-5 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายลิขิต รานอก , นายสุทิน อ่อนพรม , นายสุวัตร นวลไม้หอม อ.สมเดช ศิริโสภณ
รางวัลชมเชย
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 TIA (2551)
“เครื่องปลอกข้าวหลาม”
โดย อ.ปัญญา เทียนนาวา


เข้าประกวดระดับชาติ การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (2551)
ผ่านรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยแม้โจ้
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี

“เครื่องปลอกข้าวหลาม”
โดย อ.ปัญญา เทียนนาวา

“เครื่องกรอกข้าวหลาม”
โดย อ.วิทยา หนูช่างสิงห์

“เครื่องฝานขนุน”
โดย อ.วิทยา หนูช่างสิงห์


รางวัล IRPUS Popular Vote
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 TIA (2550)
“เครื่องฝานขนุน”
โดย อ.วิทยา หนูช่างสิงห์


เข้ารอบสุดท้าย 1/10
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 TIA (2549)
“เครื่องป่นขิง”
โดย อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัย


รางวัลชมเชย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2549)
“เครื่องจักกก”
โดย อ.ปัญญา เทียนนาวา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Professional Vote
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 TIA (2548)
“เครื่องคั่วและป่นพริก”
โดย อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัย
นายเกียรติกูล จันทร์ดี, นายเกียรติชัย จ่ามฟอง, นายวรชัย เคลื่อนเพชร, นายศราวุธ ดีล้วนและนายอนันต์ ยิ้มพราย
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2548)
“เครื่องคั่วและป่นพริก”
โดย อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2547)
“เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำ”
โดย อ.ปัญญา เทียนนาวา
นายพงษ์ศักดิ์ บัวคำ, นายพลากร ปาศรี, นายวรวุฒิ ประสิทธิ์, นายอดิเรก แสนคานและนายอนันต์ สุวรรณพันธ์อนุสิทธิบัติ
เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำ
อ.ปัญญา เทียนนาวา
เลขที่อนุสิทธิบัติ 3629รางวัลที่ 3
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 TIA (2547)
“เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้”
โดย อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัย
นายคำปัน ศรีนวล, นายทรงกต ชัยนาท และนายพฤหัส ศรชัย


รางวัลชมเชย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2547)
“เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้”
โดย อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัย


Thailand Innovtion Awards
“รางวัลที่ 1 (2548) เครื่องคั่วและป่นพริก”“รางวัลที่ 3 (2546) เครื่องขอดเกล็ดปลา”“รางวัลที่ 3 (2547) เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้”


รางวัลที่ 3
โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาภูมิปัญาไทย (DIP) 2546
“เครื่องขอดเกล็ดปลา”
โดย อ.สมเดช ศิริโสภณรางวัลที่ 3
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 TIA (2546)
“เครื่องขอดเกล็ดปลา”
โดย อ.สมเดช ศิริโสภณ


โครงการที่ได้รับทุน จาก IRPUS ปี 2552
รอบที่ 2 (2552)
โครงงานที่ได้รับทุน IRPUS IPUS 1
I152C10019 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการลอกรกมะขาม อ.เสกสรรณ์ ศรีสวัสดิ์
I152C08009 การออกแบบและสร้างเครื่องลดขนาดหีบห่อวุ้นเส้นสำหรับการขนส่ง อ.เสกสรรณ์ ศรีสวัสดิ์
โครงงานที่ได้รับทุน IRPUS IPUS 2
I252C08006 การออกแบบ สร้างและพัฒนาโครงสร้างเครื่องและใบมีดเครื่องจักกก อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัย
I252C08009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับฯ อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
I252C08014 การพัฒนาเครื่องปอกข้าวหลาม อ.ปัญญา เทียนนาวา
รอบที่ 1 (2552)
โครงงานที่ได้รับทุน IRPUS IPUS 1
I152C08001 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบแยกเนื้อมะขามหวาน อ.วิทยา หนูช่างสิงห์
I152C08002 ออกแบบและสร้างเครื่องไสไม้ไผ่เพื่อผลิตเส้นใยขัดผิวกาย อ.สมเดช ศิริโสภณ
I152C08003 ออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและกรอกน้ำจิ้ม อ.เสกสรรณ์ ศรีสวัสดิ์
I152C08004 ออกแบบและสร้างเครื่องทุบเส้นไม้ไผ่เพื่อผลิตเส้นใยไผ่ขัดผิวกาย อ.สมเดช ศิริโสภณ
โครงงานที่ได้รับทุน IRPUS IPUS 2
I252C08004 การออกแบบและสร้างเครื่องป้อนกกอัตโนมัติ อ.วิโรจน์ โชคอุดมชัย


โครงการที่ได้รับทุน จาก IRPUS ปี 2551
การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับปอกเปลือกข้าวโพดฝักสด (อ.สมเดช ศิริโสภณ)

การนำลมร้อนกลับมาใช้ใหม่สำหรับเครื่องอบสมุนไพร(อ.สมเดช ศิริโสภณ)

การสร้างเครื่องเหลาตอกแบนสำหรับงานจักสาน (อ.สมเดช ศิริโสภณ)

การศึกษาและพัฒนาเครื่องป่นสมุนไพร (อ.เสกสรรณ์ ศรีสวัสดิ์)

การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแล่เนื้อปลาลำตัวแบนด้วยมีดเดี่ยววางตัว (อ.วิทยา หนูช่างสิงห์)

วิจัยและพัฒนาเครื่องคั่วและปอกเปลือกอ่อนเม็ดถั่วลิสง (อ.ปัญญา เทียนนาวา)