อ.ธนภัทร มะณีแสง
Thanapat Maneesaeng

ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (กำลังศึกษาต่อ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : idul_nazgul@hotmail.com
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- การวิจัยการดำเนินงาน
- การศึกษาการทำงาน
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รางวัล
- รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59


งานตีพิมพ์ผลงานวิจัยและอื่นๆ
- วิทยา หนูช่างสิงห์ และธนภัทร มะณีแสง การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม – ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- วิทยา หนูช่างสิงห์ และธนภัทร มะณีแสง การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
- นพดล อ่าดี, ธนภัทร มะณีแสง, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ – การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 25-27 พฤษภาคม 2559 ภูเก็ต EENET
- ปัญญา เทียนนาวา, ธนภัทร มะณีแสง, ขวัญนิธิ คาเมือง การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ – รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2559
- วิทยา หนูช่างสิงห์ และ ธนภัทร มะณีแสง การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 ก.ค. 59
- การพัฒนาเครื่องกระเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวาน กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน จ. เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วน โดยวิธีการศึกษาการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปบ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 20 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- วิทยา หนูช่างสิงห์ ธนภัทร มะณีแสง และขวัญนิธิ คำเมือง นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม ใน: รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference 2014) ระหว่าง วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูม
- รับเกียรติบัตร นักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ในงานราชภัฏวิชาการ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ "ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 13 ก.พ. 57
- ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ เอราวัณ ชาญพหล และ ธนภัทร มณีแสง การออกแบบและพัฒนาชุดกลไกการกรอกน้ำจิ้ม ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 14 ก.พ. 57

- ธนภัทร มะณีแสง และ ขวัญนิธิ คำเมือง, แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตนํ้ามันปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ (OR-NET),11-14 ก.ย. 2556 จ.นครราชสีมา
- ธนภัทร มะณีแสง และ ขวัญนิธิ คำเมือง, การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเรือแบบไม่ต่อเนื่องเชิงพลวัตโดยใช้เมตาฮิวริสติก, วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทย์และเทคโนโลยี ปีที่ 4 ( ม.ค.-ธ.ค. 55 )
- แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตน้ำมันปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติ, ornet2013โครงการบริการวิชาการ
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- กรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- อบรม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงแรมปาล์มมาลีบีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 13-15 ก.ค. 59
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัด ประกอบ และติดตั้งมุ้งบานเปิด ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์การผลิต Mill Manufacturing process โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗