ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
Action Sub LT. Saksirichai Srisawad
ประธานสาขาวิชาฯ/คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กำลังศึกษา)
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

E-mail : seksunsek@hotmail.com
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- กราฟฟิกวิศวกรรม 1 - 2
- สัมมนาหัวข้อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- การวิจัยและพัฒนาในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัล
- ผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม พิธีมอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ์ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
-รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59
- การวิจัยและพัฒนาเครื่องฉีกก้านใบยาสูบสำหรับกลุ่มเกษตรกรใน จ.เพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ เครื่องถอดรกมะขาม ในงานถนนเทคโนโลยี 2554 โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 11 - 12 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

งานตีพิมพ์ผลงานวิจัยและอื่นๆ
- แผนวิจัย การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลเพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2560
- โครงการย่อยที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2560
- ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ และ เอราวัณ ชาญพหล การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยาสำหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้านา ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 ก.ค. 59
- ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ และ วิทยา ทรงศิรินันทกุล การพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบแนวนอน ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7-8 กรกฎาคม 2559 ขอนแก่น
- สุวิมล เทียกทุม และ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ การออกแบบและสร้างเครื่องทำแบบหล่อแบบเปลือกสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14/02/58
- การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องฉีกก้านใบยาสูบสำหรับกลุ่มเกษตรกรใน จ.เพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558
- ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ เอราวัณ ชาญพหล และ ธนภัทร มณีแสง การออกแบบและพัฒนาชุดกลไกการกรอกน้ำจิ้ม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 14 ก.พ. 57
- การศึกษาสมรรถนะของชุดถอดรกมะขาม กรณีศึกษามะขามหวานพันธ์ประกายทอง, 2556
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมการกรอกน้ำจิ้ม ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554
- การพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างชุดถอดรกมะขาม, ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553
- กังหันลมปั๊มน้ำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553
- ออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและกรอกน้ำจิ้ม ทุนวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม (IRPUS) ประจำปี 2552
- การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการลอกรกมะขาม ทุนวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม (IRPUS) ประจำปี 2552
- การออกแบบและสร้างเครื่องลดขนาดหีบห่อวุ้นเส้นสำหรับการขนส่ง ทุนวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม (IRPUS) ประจำปี 2552
- การศึกษาและพัฒนาเครื่องป่นสมุนไพร ทุนวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม (IRPUS) ประจำปี 2551

โครงการบริการวิชาการ
- “โครงการเทิดพระเกียรติฯการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล ” ณ บ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผิวอะลูมิเนียมด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ ณ กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวกับสินค้า OTOP กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 59
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชุบทอง 24 k สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 18 พฤษภาคม 59
- อบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 26-28 ม.ค. 59
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัด ประกอบ และติดตั้งมุ้งบานเปิด ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์การผลิต Mill Manufacturing process โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, 2556
- โครงการฝึกอบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, 2555
- โครงการฝึกอบรมการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, 2554

อบรม
- อบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 29 มิถุนายน 2559
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Mechanical Freeform Modeling ด้วยโปรแกรม NX 9.0 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย 30 license) 17-19 ก.ค. 57 ห้อง 18/5207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Mill Manufacturing Process ด้วยโปรแกรม NX 9.0 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย 30 license) 14-16 ก.ค. 57 ห้อง 18/5207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรมหลักสูตรระยะสั้นเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์. 10-11 มิ.ย. 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรม CAM Express or (NX CAM) สถาบันไทย-เยอรมัน TGI ชลบุรี 1-5 ส.ค. 54
- การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Solid Edge ST3 Fundamental Training, 4-5 มิถุนายน 2554 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 9 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- CNC TURNING AND MILLING PROGRAMING (Fanuc Controller)ม.อุบลราชธานี 15-17 มิ.ย. 2552
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาการเรียนการสอน 29-30เม.ย. -1 พ.ค.2552
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน" 14-15 สิงหาคม 2551
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" 20-21 มิถุนายน 2550
- การฝึกอบรมหลักสูตร "คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ Solid Edge V17 4-10 (ขั้นพื้นฐาน)สิงหาคม 2550
- อบรม การเขียนแบบด้วย Auto CAD 2002 3D สถาบันฝึกฝีมือแรงงานพิษณูโลก
- ทุน IRPUS การศึกษาและพัฒนาเครื่องป่นสมุนไพร 2551