คู่มือการพิมพ์สารนิพนธ์ใหม่PEPT__01 คำร้องขอเสนอโครงการสารนิพนธ์

PEPT__02 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อสารนิพนธ์

PEPT__03 คำร้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์

PEPT__04 โครงการสารนิพนธ์

PEPT__4.1 รายละเอียดโครงการสารนิพนธ์ ประกอบด้วย

PEPT__05 คำร้องขอสอบหัวข้อสารนิพนธ์

PEPT__06 การสอบหัวข้อสารนิพนธ์

PEPT__07 คำร้องขอสอบความก้าวหน้าสารนิพนธ์

PEPT__08 การสอบความก้าวหน้าสารนิพนธ์

PEPT__09 คำร้องขอสอบป้องกันสารนิพนธ์

PEPT__10 การสอบป้องกันสารนิพนธ์

PEPT__11 บันทึกข้อความ ขอเชิญเป็นกรรมการการสอบป้องกันสารนิพนธ์

PEPT__12 ขอออกหนังสือเชิญเป็นกรรมการร่วมการสอบป้องกันสารนิพนธ์

PEPT__13-19 แบบประเมินผลการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ในทุกการสอบ

PEPT__20 แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงานวิจัย

การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์01_____ปก

02_____คำนำ

03_____สารบัญ

04_____บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการทำสารนิพนธ์ วัตถุประสงค์ของคู่มือ นโยบาย การดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการสอบสารนิพนธ์ ขั้นตอนในการจัดทำสารนิพนธ์

07_____บทที่ 2 ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง

08_____บทที่ 3 การใช้กระดาษ การลำดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า การพิมพ์บทที่ หัวข้อสำคัญและหัวข้อย่อย การพิมพ์ตาราง การพิมพ์ภาพประกอบ การพิมพ์เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม การพิมพ์ภาคผนวก การทำสำเนา ขั้นตอนตรวจทานแก้ไข หลักการใช้อัญประภาษ การเขียนตัวอักษรในภาษาอื่น

09_____บทที่ 4-5 การอ้างอิงโดยการคัดลอกข้อความ การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา รายการอ้างอิง ส่วนประกอบของรายการอ้างอิง ตัวอย่างรายการอ้างอิง

10_____บทที่ 6 เทคนิคการเขียนบทความวิจัย โดยใช้ ARTICLE MAP ตัวอย่างบทความวิจัย


11_____บรรณานุกรม