วันที่ 26-28 มี.ค. ประธานหลักสูตร อ.หทัยนุช จันทรชัยภูมิ นำคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต อบรม Regression Analysis Tutorial and Examples - Minitab / Tutorial: How to Specify Your Regression Model. Fitting a curved relationship with Minitab Choosing the correct type of regression etc. เพื่อใช้ในงานวิจัยและโปรเจ็คของนักศึกษา จากวิทยากร อ.ปรัชญา พละพันธุ์ ผู้เขียนหนังสือ คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ 2564ใหม่ๆ ครุภัณฑ์เครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซนเตอร์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสาขาวิชา 2564รางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2020 Award / ภาพการรับรางวัล
พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี จากการประกวดผลงานวิจัย ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 6 สิงหาคม 2563วันนี้สาขาเทคโนโลยีการผลิต... ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาแรกที่เปิดทดสอบคือ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1... โดยผ่านการรับรองจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์?...ตอบสนองการผลิตแรงงานที่มีสมรรถนะสูง...ตามแผนการพัฒนาประเทศ 256411มี.ค.2563 นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุข เข้าอบรมศึกษาดูงานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจจัดการ ณ อาคาร18/5 และโรงงานอาคาร18/6 โดยมีคณาจารย์ของสาขาวิชาการผลิตเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับงานเครื่องจักร งานเชื่อม ฯลฯงานวันครู พ.ศ.2563 กับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี (อาจารย์เอราวัณ ชาลพหล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เทียนนาวา อาจารย์สุวิมล เทียกทุม)คณะผู้บริหารชุดใหม่ นำโดยคณบดีอาจารย์เอราวัณ ชาลพหล นัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ห้องประชุมราชภัฏกสิการ.ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ที่รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอราวัณ ชาญพหล คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการสรรหาเป็นคณบดีคนใหม่ทำบุญ 3 สาขาวิชา พี่น้องสัมพันธ์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 23 ต.ค. 62วันที่ 29 ส.ค. 62 คณาจารย์ของสาขาได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการแก้ไขความยากจนของคนในท้องถิ่น 2562 ทั้งหมด 11 พื้นที่ ณ วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องเล่นของเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า โครงการพัฒนาพื้นที่ กชช.2ค 1 ให้กลับมาดีเหมือนใหม่ นำทีมโดย ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผศ.ปัญญา เทียนนาวา อ.เอราวัณ ชาญพหล อ.ธงชัย เครือผือ ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย กชช.2ค”ณ โรงเรียนบ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 9 ส.ค. 2562ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปัญญา เทียนนาวา ที่รับตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเทศนักศึกษาปี 4 ที่ออกฝึกงาน 5-8 ส.ค. 62 => อ.พานทอง ชลบุรี/ บางพลี สมุทรปราการ/ บางปู สมุทรปราการ/ นิคมอุตสาหกรรมอมตซิตี้/ บางนา กทม./ บางบ่อ สมุทรปราการ/ กบินทร์บุรี ฉะเชิงเทรา 6 ส.ค. 62ช่วงวันหยุดยาว (28-29) คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Design of experiment (DOE) การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรม Minitab เพื่อนำไปออกแบบให้ นศ.ใช้ในการทำโครงงานวิจัยฯ และออกแบบงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.ปรัชญา พละพันธ์ ที่ปรึกษา Six Sigma บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และเป็นผู้แต่งหนังสือ คู่มือวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ, บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัดศึกษาดูงาน Daikin Industries (Thailand) Ltd. บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ก.ค. 2562นิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ summer พ.ค. 2562ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกท่านครับ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยีบัณฑิต) งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (22 มี.ค. 2562)


รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โครงการสิทธิพิเศษเพื่อน้องปี 62


สาขาวิชาฯ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย และได้นำเสนอผลงานต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร จ.เพรบูรณ์ 18 ก.ย. 61


สาขาวิชาฯ ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


สาขาวิชาฯ ออกจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน ณ รร.ดงขุยวิทยาคม อ.ชนแดน 18 ก.ค. 61 และ สพป.เขต 3 อ.บึงสามพัน 20 ก.ค. 61


คณาจารย์และ นศ. จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาฯ จำนวน 76 คน มิ.ย. 61 border="0">


นักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เป็นเวลา 1 เดือน ช่วง พ.ค. 61โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61วช.โปรโมทผลงานให้มหาวิทยาลัยฯ นศ.ปี 4 วิศวะฯตอบได้เยี่ยมครับ
ผลงานของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวะฯและ สาขาวิชาเทคโนฯ สู่การสร้างชื่อ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ให้กับ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.เพชรบูรณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม