ประวัติสาขาวิชา
27 ปี จนถึงปัจจุบัน

- พ.ศ. 2537
เปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรครุทายาท (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์

- พ.ศ. 2543
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)

- พ.ศ. 2547
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
และระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) สาขาโลหะ

- พ.ศ. 2550 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ). สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)

- พ.ศ. 2555
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต)(TQF)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (TQF)

- พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (TQF หลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (TQF หลักสูตรปรับปรุง)

- พ.ศ. 2563
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง