หลักสูตร

วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ)
B.Eng. (Production Engineering and Manangement)


ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
B.Tech. (Production Technology)


แผนการเรียน


* ผู้จบ ปวส. สามารถนำผลการเรียนในชื่อรายวิชาที่ตรงหรือใกล้เคียงกัน นำมาเทียบโอนรายวิชาได้
ระยะเวลาเรียนจะเหลือประมาณ 3 ปี (ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นำมาเทียบต้องมีผลการเรียน C ขึ้นไป)


แผนการเรียน


* ผู้จบ ปวส. สามารถนำผลการเรียนในชื่อรายวิชาที่ตรงหรือใกล้เคียงกัน นำมาเทียบโอนรายวิชาได้
ระยะเวลาเรียนจะเหลือประมาณ 2 - 2.5 ปี (ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นำมาเทียบต้องมีผลการเรียน C ขึ้นไป)