สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

อ.วิทยา หนูช่างสิงห์
Wittaya Nuchangsing
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

E-mail : wittaya_992000@yahoo.com
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 3903
โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- สถิติในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- การวางแผนและควบคุมการผลิต
- การวิจัยและพัฒนาในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัล
-รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 IRPUS Popular Vote สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละเทคโนโลยี TIA ครั้งที่ 7 (2550) “เครื่องฝานขนุน”


ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ
- วิทยา หนูช่างสิงห์ และธนภัทร มะณีแสง การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม – ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 10 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- วิทยา หนูช่างสิงห์ และธนภัทร มะณีแสง การพัฒนาวิธีการทำขนมทองม้วนโดยประยุกต์ใช้ระบบวิธีการวัดเวลา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
- วิทยา หนูช่างสิงห์ และ ธนภัทร มะณีแสง การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวาน ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 ก.ค. 59
- การพัฒนาเครื่องกระเทาะเปลือกมะขามหวานสำหรับใช้ในการแปรรูปมะขามหวาน กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน จ. เพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559

- การเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วน โดยวิธีการศึกษาการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปบ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559

- การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 20 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

- วิทยา หนูช่างสิงห์ ธนภัทร มะณีแสง และขวัญนิธิ คำเมือง นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม ใน งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ (IE Network Conference 2014) ระหว่าง วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูม

- การพัฒนาเครื่องกรอกข้าวหลาม-ปลอกข้าวหลาม ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

- การพัฒนาประสิทธิภาพชุดจับเพื่อลำเลียงแล่เนื้อปลา, ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553

- กังหันลมปั๊มน้ำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553

- ทุน IRPUS (2552)
- การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบแยกเนื้อมะขามหวาน

- ทุน IRPUS การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแล่เนื้อปลาลำตัวแบนด้วยมีดเดี่ยววางตัว 2551


โครงการบริการวิชาการ
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผิวอะลูมิเนียมด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ ณ กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- กรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นรูปตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่สำหรับติดบนป้าย ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mechanical freeform modeling โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC tool), 2556

การอบรม
- อบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 29 มิถุนายน 2559
- อบรมหลักสูตรระยะสั้นเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์. 10-11 มิ.ย. 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

- การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา, 19-21 ธ.ค. 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Solid Edge ST3 Fundamental Training, 4-5 มิถุนายน 2554 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรมเรื่อง วิธีวิจัยเชิงวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรมเรื่อง การวางแผนการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- อบรมเรื่อง การวางแผนและควบคุมการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อบรมเรื่อง QS-9000 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา