สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ


อาจารย์สุวิมล เทียกทุม
Suwimon Theakthum
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กำลังศึกษาต่อ)
วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

E-mail : mapheangvan@gmail.com
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- กรรมวิธีการผลิต
- เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
- การเตรียมผึกประสบการณ์วิชาชีพในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ
- รางวัลผลงานระดับดีเด่น สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากการคัดเลือกผลงานในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ 30 ม.ค. 61
- สุวิมล เทียกทุม และ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึกพวงกุญแจรูปฝักมะขามด้วยวิธีการชุบอโนไดซ์ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 The 55th Kasetsart University Annual Conference วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การศึกษาและประเมินต้นทุนของระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และออกแบบระบบติดตั้งระบบป้องกันทางไฟฟ้า, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2560
- การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว : กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปบ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๘. หน้า 24-33.
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากแกรบสำหรับใช้ในการขนส่งของผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองใน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558
- สุวิมล เทียกทุม และ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์. การออกแบบและสร้างเครื่องทำแบบหล่อแบบเปลือกสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14/02/58
- การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อหมุน นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 14 ก.พ. 57
- สาเหตุที่ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หมู่เรียน 5511011371 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่ตั้งใจเรียน, 2556
- การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อหมุน ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2554


โครงการบริการวิชาการ
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผิวอะลูมิเนียมด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ ณ กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- กรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวกับสินค้า OTOP กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 59
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชุบทอง 24 k สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 18 พฤษภาคม 59
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นรูปตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่สำหรับติดบนป้าย ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mechanical freeform modeling โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
- โครงการฝึกอบรมการชุบอโนไดซ์, 2555
การอบรม
- การอบชุบทางความร้อนสำหรับโลหะ วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.30 -16.30 น. ห้องประชุมสัมมนา สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด ชลบุรี
- อบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 29 มิถุนายน 2559
- โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง" วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 21-24 พ.ค. 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา, 19-21 ธ.ค. 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- สัมนา เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) และกรอบความสามารถในวิชาชีพ (Competence) สภาวิศวกร 29 ก.ค. 54
- การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Solid Edge ST3 Fundamental Training, 4-5 มิถุนายน 2554 บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3 วันที่ 1-3 มิ.ย. 2554 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก