อ.ปัญญา เทียนนาวา
Punya Teannava

กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1602
โทรสาร 056-717164

วิชาที่สอน
- การเขียนแบบทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- การเขียนแบบวิศวกรรม
- การออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกล

งานตีพิมพ์ผลงานวิจัยและอื่นๆ
- ปัญญา เทียนนาวา, ธนภัทร มะณีแสง, ขวัญนิธิ คาเมือง การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ – รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2559
- หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ ปัญญา เทียนนาวา และ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 ก.ค. 59
- การปรับปรุงเพิ่มผลผลิตขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปบ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (หัวหน้าชุดโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559

- การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) , ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2559

- การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุนเพลาในงานตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์ นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 21 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

- การพัฒนาเครื่องกรอกข้าวหลาม-ปลอกข้าวหลาม ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557

- กังหันลมปั๊มน้ำ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553
- การพัฒนาเครื่องปอกข้าวหลาม ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS) ประจำปี 2552
- รางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2548)เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำ”เลขที่อนุสิทธิบัติ 3629
- รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2551) “เครื่องปลอกข้าวหลาม”
- รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2550) “เครื่องจักกก”
- วิจัยและพัฒนาเครื่องคั่วและปอกเปลือกอ่อนเม็ดถั่วลิสง ทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (IRPUS) ประจำปี 2551

โครงการบริการวิชาการ
- “โครงการเทิดพระเกียรติฯการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล ” ณ บ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- กรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวกับสินค้า OTOP กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 59
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชุบทอง 24 k สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 18 พฤษภาคม 59
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัด ประกอบ และติดตั้งมุ้งบานเปิด ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์การผลิต Mill Manufacturing process โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับใช้ในเครื่องยนต์การเกษตร, 2556

การอบรม
- CNC TURNING AND MILLING PROGRAMING(Fanuc Controller)ม.อุบลราชธานี 15-17 มิ.ย. 2552
- ทุน IRPUS วิจัยและพัฒนาเครื่องคั่วและปอกเปลือกอ่อนเม็ดถั่วลิสง 2551
- อบรมหลักสูตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพ
- อบรมหลักสูตร ผู้สอนโปรแกรม Auto CAD 2000i Level1
- สัมมนา การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) จ.เชียงใหม่
- คณะกรรมการกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 21