สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ


อ.หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
Hathainuch Janchaiyaphoom

วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

E-mail : idul_nazgul@hotmail.com
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1, 2, 3
- การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

- วิศวกรรมการบำรุงรักษา รางวัล
-รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59


งานตีพิมพ์ผลงานวิจัยและอื่นๆ
- หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ ปัญญา เทียนนาวา และ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง การพัฒนาชุดกระทุ้งถ่านสำหรับเตาแก๊สซิไฟเออร์ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 ก.ค. 59
- นพดล อ่าดี, ธนภัทร มะณีแสง, หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ – การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 25-27 พฤษภาคม 2559 ภูเก็ต EENET
- ปัญญา เทียนนาวา, ธนภัทร มะณีแสง, ขวัญนิธิ คาเมือง การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ – รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วันที่ 1 มีนาคม 2559
- การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิศวกรรมการเคลือบผิว : กรณีศึกษาสินค้ากลุ่มตีมีดบ้านใหม่และสินค้ากลุ่มสตรีก้าวหน้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันไซในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปบ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๘. หน้า 24-33.
- การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุนเพลาในงานตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์ นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 21 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ และธรรม์ณชาติ วันแต่ง "การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม" ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14/02/58
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากแกรบสำหรับใช้ในการขนส่งของผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองใน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558
- การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อหมุน นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 14 ก.พ. 57
- การศึกษาแนวโน้มปริมาณการกระจายตัวของอายุการใช้งานรถและปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งในการเลือกรถใหม่ของผู้ใช้รถในประเทศไทย 2556
- การลดจำนวนครั้งการจัดส่งที่ไม่ตรงเวลาของการขนส่งปูนซีเมนต์ประเภทผง 2552

โครงการบริการวิชาการ
- บูธบริการวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมประกายทอง โดยมีกิจกรรมการดัดลวดเป็นรูปต่างๆ แบบแฟนซี
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผิวอะลูมิเนียมด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ ณ กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- กรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวกับสินค้า OTOP กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 59
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชุบทอง 24 k สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 18 พฤษภาคม 59
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นรูปตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่สำหรับติดบนป้าย ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mechanical freeform modeling โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗

การอบรม
- อบรม เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้แหล่งทุนภายนอกและขอตำแหน่งทางวิชาหาร, ณ ห้องประชุมศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 8-9 ธันวาคม 2559
- อบรม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงแรมปาล์มมาลีบีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 13-15 ก.ค. 59
- อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 22-23 มี.ค. 59
- การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต 25-27 พ.ค. 59
- อบรม เรื่อง Basic Human Subject Protection Course ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 25 ก.พ. 59
- เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)” วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน วันที่ 7-11 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
- อบรมการออกแบบการทดลอง DOE 28-29 ก.ค. 2557 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา, 19-21 ธ.ค. 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์