สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ


อ.นรัตว์ รัตนวัย
Narat Rattanawai
ประธานหลักสูตรฯ
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กำลังศึกษาต่อ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail : narat_pcru@hotmail.com
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- การควบคุมคุณภาพ
- วิศวกรรมความปลอดภัย
- การบริหารคุณภาพในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- การออกแบบผังโรงงาน
- ระบบการผลิตแบบลีน

ผลงานวิจัย
- การเลือกพื้นที่จัดตั้งและเส้นทางสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน
- การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2561
- การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย, ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2561
- เอราวัณ ชาญพหล และ นรัตว์ รัตนวัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6 26-27 ม.ค. 60
- การพัฒนาเครื่องทำขนมทองม้วนเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปบ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้ว นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” 20 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองใน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (หัวหน้าชุดโครงการ) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558
- การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง ทุนวิจัย เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 2558
- นรัตว์ รัตนวัย1 และ เอราวัณ ชาญพหล2 การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่าง ๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14/02/58
- การประยุกต์ใช้เทคนิคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2556
- การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่างๆภายในโรงงานปฏิบัติการ กรณีศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดการของคงคลังในบริษัท M.E.D. วิศวกรรม


โครงการบริการวิชาการ
- “โครงการเทิดพระเกียรติฯการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล ” ณ บ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผิวอะลูมิเนียมด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ ณ กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- กรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- คระกรรมการ (ภาคเหนือ 2) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- กรรมการชมรมวิศวกรเพชรบูรณ์ ในการดูแลของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขึ้นรูปตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่สำหรับติดบนป้าย ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558
- อบรมการออกแบบการทดลอง DOE 28-29 ก.ค. 2557 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mechanical freeform modeling โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซัพพลายเชนด้วยลีน, 2556

การอบรม
- Basic Human Subject Protection Course วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ณ ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)9-10 ส.ค. 59
- อบรม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงแรมปาล์มมาลีบีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 13-15 ก.ค. 59
- เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)” วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน วันที่ 7-11 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
- อบรมการออกแบบการทดลอง DOE 28-29 ก.ค. 2557 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา, 19-21 ธ.ค. 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์