นายประจวบ สกลนครดี
ครูช่าง และ ปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ อาคาร 6

วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
ปวส.ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

- ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า
- วงจรควบคุมต่างๆ

ผลงาน
- ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 เข้ารับกับนายบัณฑิต ทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์