อ.บุษบากร คงเรือง
Budsabagorn Kongreong

วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail : tao_bud@hotmail.com
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- วัสดุวิศวกรรม
- วัสดุศาสตร์
- เทคโนโลยีพอลิเมอร์
- ฟิสิกส์วิศวกรรม

งานวิจัย
- การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรใน จ.เพชรบูรณ์ ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) , ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจาก วช. ปี 2559
- การพัฒนาสารไททาเนียมออกไซด์เคลือบบนวัสดุกันกระแทกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหลังการเก็บเกี่ยว ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2558
- Lek Sikong, Budsabakorn Kongreong, Duangporn Kantachote and Weeawan Sutthisripok, “Photocatalytic Activity and Antibacterial Behavior of Fe3t – Doped TiO2/3Sn O2 Nanoparticles” ; Energy Research Journal 1(2) : 120-125, 2010, ISSN 1949-0151.
- Lek Sikong, Budsabakorn Kongreong, Duangporn Kantachote and Weeawan Sutthisripok, “Inactivation of Salmonella Typhi using Fe3t – Doped TiO2/3Sn O2 Photocatalytic powders and Films” ; Journal of Nano Research, Vol. 12(2010X pp.89-97.
- การพัฒนาสารเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553


โครงการบริการวิชาการ
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผิวอะลูมิเนียมด้วยวิธีชุบอโนไดซ์ ณ กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้วิศวกรรมการเคลือบผิวกับสินค้า OTOP กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 19 พฤษภาคม 59
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชุบทอง 24 k สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 18 พฤษภาคม 59
- เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)” วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน วันที่ 7-11 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
- Certificate of attendance 'Material testing' 23-24 July 2014 สถาบัน ไทย-เยอรมัน
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์การผลิต Mill Manufacturing process โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรมเพื่อน้อง, 2556การอบรม
- การอบชุบทางความร้อนสำหรับโลหะ วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.30 -16.30 น. ห้องประชุมสัมมนา สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด ชลบุรี