อ.เอราวัณ ชาญพหล
Arawan Chanpahol

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

E-mail : -
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 1608, 1609, 1610
โทรสาร 056-717164

รายวิชาที่สอน
- เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ1, 2
- เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น
- เทคโนโลยีการวัดละเอียด
- การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสหกรรม

รางวัล
-รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ห้องประชุมปทุมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 24 มิ.ย.59


งานตีพิมพ์ผลงานวิจัยและอื่นๆ
- เอราวัณ ชาญพหล และ นรัตว์ รัตนวัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6 26-27 ม.ค. 60
- ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ และ เอราวัณ ชาญพหล การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบยาสำหรับสร้างแบบงานต้นแบบในการฉีกก้านา ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 22 ก.ค. 59
- การพัฒนาเครื่องทำขนมทองม้วนเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปบ้านกุดกุ่ม ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง ทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2559
- นรัตว์ รัตนวัย และ เอราวัณ ชาญพหล การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่าง ๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14/02/58
- การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าไม้ไก่ย่าง (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ทุนวิจัย เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 2558
- ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ เอราวัณ ชาญพหล และ ธนภัทร มณีแสง การออกแบบและพัฒนาชุดกลไกการกรอกน้ำจิ้ม ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 14 ก.พ. 57

โครงการบริการวิชาการ
-โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน ประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการชุบอโนไดซ์บนผลิตภัณฑ์ otop การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ตะบันน้ำในการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 61
- กรรมการดำเนินงาน โครงการการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ 17-18 พ.ค. 60
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัด ประกอบ และติดตั้งมุ้งบานเปิด ให้กับประชาชน และนศ.กศน. ต.นาป่า ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาป่า ประจำปี 2558

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์การผลิต Mill Manufacturing process โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗


การอบรม
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 เม.ย.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
- อบรม เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้แหล่งทุนภายนอกและขอตำแหน่งทางวิชาหาร, ณ ห้องประชุมศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 8-9 ธันวาคม 2559
- อบรมหลักการพูดและการเสริมสร้างบุคลิคภาพที่ดีของนักแนะแนวประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา รุ่นที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 22 เม.ย. 59
- อบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 26-28 ม.ค. 59
- อบรมการเขียนบทความวิจัย 4 มิ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.
- อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 10-11 ต.ค 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อบรมหลักสูตรระยะสั้นเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์. 10-11 มิ.ย. 57 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา, 19-21 ธ.ค. 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

- อบรมเทคโนโลยีการเชื่อมอาค 28-29 พ.ย. 56 บ.ไท-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด