ประวัติสาขาวิชา


- พ.ศ. 2537 เปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรครุทายาท (ค.บ.) อุตสาหกรรมศิลป์- พ.ศ. 2543 เปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)- พ.ศ. 2547 เปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
และระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) สาขาโลหะ- พ.ศ. 2550 เปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ). สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)- พ.ศ. 2555 เปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต)(TQF) และ
เปิดการเรียนการสอนใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (TQF)- พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ (TQF) และ
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (TQF)