ฐานข้อมูลสารนิพนธ์
ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องคัดแยกละมุด
ปีการศึกษา :2556

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา :2556

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำต้นกล้ายางพารา
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : เครื่องลำเลียงดินเข้าชุดกรอกดินใส่ถุงเพาะชำต้นกล้ายางพารา
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : เครื่องปั้นเนื้อมะขามแก้วแบบจานหมุน
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดขนมผิง
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกรองฝุ่นผงสำหรับเครื่งอป่นสมุนไพร
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : เครื่องจับหมุนท่อสำหรับเครื่องตัดไฟเบอร์
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : เครื่องแล่เนื้อปลากระเบน
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาการติดตั้งเหล็กดัด
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน การหล่อแบบเปลือก
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างโต๊ะขัดโลหะ สำหรับวิชาวัสดุวิศวกรรม
ปีการศึกษา :2555

ชื่อเรื่อง:เครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำต้นกล้ายางพารา
The Machine for Packing Soil Bags in Pre-Transplanting Rubber

: นายจีรศักดิ์ แก้วศรี
: นายฉัตรชัย หาจัตุรัส
: นายบรรเจิด วรเกตุ
: นายนิรุตติ์ คำน้อม
: นายสมพร แสนคำ
ปีการศึกษา :2555

การออกแบบและพัฒนาเครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้แบบกดลง
Designedand Development the Pick up Cocoonsfrom Jor Mai Machine with Press DownSystem.

: นายธีรพัฒน์จันทร์สมุทร์
: นายวุฒิธร ภักดีจิตร
: นายศุภักษร แสนคำ
ปีการศึกษา :2554

การออกแบบและสร้างเครื่องบำบัดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการ และป่นพริกเชิงอุตสาหกรรม
The design and construction of pollution therapy machine from roast and cayenne of industry.

:นายนที อิ่นคำ
:นายนรพนธ์ โนอิน
ปีการศึกษา :2554

เครื่องคัดแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากพริกแห้ง
The Extraction Machine of Contamination From Dried Chilies

: นายชลิตพงษ์ กองไตร
: นายนนทชัย น้อยมี
: นายปรีชา แสงแก้ว
: นายวานิตย์ จันทรา
ปีการศึกษา :2554

ชื่อเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบแยกเนื้อมะขามหวาน
Research and pilot to engrave a kernel sweet tamarindus indica linn

:นายธงชัย ทาทอง
:นายสุพจน์ ศรีกัลป์
:นายวินัย พิมพู
:นายวัชระ ปัญจะวัตร
ปีการศึกษา :2553

ชื่อเรื่อง:ออกแบบและสร้างเครื่องไสไม้ไผ่เพื่อผลิตเส้นใยขัดผิวกาย
Designing and producing a machine in making bamboo fiber

:นายคมสัน แก่นนาค
:นายมงคล กันนิล
:นายศราวุธ ทองมี
ปีการศึกษา :2553

ชื่อเรื่อง:ออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและกรอกน้ำจิ้ม
Design and Producing The Mixer For Packing Sauce Machine

:นายทวีโชค สาลีพรม
:นายอรรถชัย คำมูลศรี
:นายอนุสรณ์ กงถัน
ปีการศึกษา :2553

ชื่อเรื่อง:ออกแบบและสร้างเครื่องทุบเส้นไม้ไผ่เพื่อผลิตเส้นใยไผ่ขัดผิวกาย
Design and fabrication of the bamboo breaking machinc for sisal bath scrub

:นายปรีชา เพตะกร
:นายเอกลักษณ์ แก้วยิ่ง
:นายวีรชาติ ทองนึก
ปีการศึกษา :2553

ชื่อเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องลดขนาดหีบห่อวุ้นเส้นสำหรับการขนส่ง
Design and build a reduced size package vermicelli for transportation

:นายกฤษดา ขำระหงษ์
:นายชัยรัตน์ ศรีเพชร
:นายอดิศร แก้วเพียร
ปีการศึกษา :2553

ชื่อเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบในการลอกรกมะขาม
Design and Production of the Teeling Placenta Tamarind Machine

:นายชิตชัย เจริญผล
:นายเชาวฤทธิ์ ปิ่นป้อง
:นายยงยุทธ เพ็ชรแสน
:นายอาทิตย์ ดวงดอกไม้
ปีการศึกษา :2553

ชื่อเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วข้าวใหม่ม้งแบบระบายความชื้นด้วยลมร้อนผสมกับกลิ่นกาแฟ
Design and Development A Hmong Rice Roasting Machine - Release Moisture with Hot Air Mixed with the Smell of Coffee

:นายทะนงศักดิ์ ครุฑจันทร์
:นายนิมิต มั่นขาว
:นายธีรศักดิ์ ทาบุรี
:นายวีระชัย เกตุหาร
ปีการศึกษา : 2553

ชื่อเรื่อง:การพัฒนาเครื่องปอกข้าวหลาม
Development peeler glutinous rice roasted in bamboo
:นายเดชาภัค อินทร์ทองสุข
:นายทนงศักดิ์ พันสี
:นายภานุวัฒน์ จันหีบ
:นายสุทธิพงษ์ พลอยงาม
ปีการศึกษา : 2553

ชื่อเรื่อง:การออกแบบและสร้างเครื่องป้อนกกอัตโนมัติ : Design and Construction the Automatic Feed Reed Weave
:นายมาโนชญ์ กินขุนทด
:นายเอกชัย อินทองสุข
:นายธงชัย ทองอินทร์
ปีการศึกษา : 2553

ชื่อเรื่อง:การออกแบบสร้างและพัฒนาโครงสร้างเครื่องและใบมีดเครื่องจักกก
Design Construction and Development of structure and Cutter Reed Weave
:นายจิตรกร จีนคง
:นายธีรวัฒน์ กึนสี
:นายวันชัย ทับทิมไทย
ปีการศึกษา :2553


ชื่อเรื่อง:เครื่องกรอกข้าวหลาม : Khaolam refill Machine
:นายนัฐพงษ์ มีสี
:นายรังสฤษดิ์ ซาบุ
:นายศุภชัย ไทยประยูร
:นายเสรี ทองใบ
ปีการศึกษา :2551


ชื่อเรื่อง: เครื่องกะเทาะกระเทียม : Garlic Crushing Device
: นายชัยณรงค์ เทศวัง
: นายเทวา ตุ่นบัว
: นายธานินทร์ ติ่งบุญ
: นายธีรพงษ์ พวงสิงขร
: นายสันติ บัวสุข
ปีการศึกษา : 2545


ชื่อเรื่อง: เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง : Cracking Peanuts Machine
: นายชัยนุชิต ฤทธิ์เนติกุล
: นายนิเวศ เกรัมย์
: นายประดับ คำปอม
: นายพิเชษฐ์ ปานตั้น
: นายสมทรง ศรีบัวรินทร์
ปีการศึกษา : 2545


ชื่อเรื่อง: เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้ : Machine for Picking up Cocoon from Jor Mai
: ว่าที่ร้อยตรีเข็มพร แก้วสงค์
: นายทนงศักดิ์ พงษ์ศรี
: นายรักอนุชา คำกา
: ว่าที่ร้อยตรีระมัด แก้วกรเมือง
: ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา ภาษี
ปีการศึกษา : 2547


ชื่อเรื่อง: เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้ : Machine for Picking up Cocoon from Jor Mai
: นายคำปัน ศรีนวล
: นายทรงกต ชัยนาท
: นายพฤหัส ศรชัย
ปีการศึกษา : 2549


ชื่อเรื่อง: เครื่องคั้นน้ำขิง Ginger Water Squeeze Machine
: นายชัยยา โพธิ์ใบ
: นายประกิจ เมืองแมน
: นายศราวุธ จักรเสน
: นายอัฐธิพงษ์ อุ่นแก้ว
ปีการศึกษา : 2551


ชื่อเรื่อง:เครื่องคั่วและป่น Roasted – Crushed Machine
:นายจิรวัฒน์ สังกรณี
:นายพิษณุ ขำยิ่งเกิด
:นายสงกรานต์ ตรีเศียร
:นายอัจฉริยะวัฒน์ พลเยี่ยม
ปีการศึกษา : 2549


ชื่อเรื่อง: :เครื่องคั่วและป่นพริก Chilli Roasted - Crushed Machine
:นายเกียรติกูล จันทร์ดี
:นายเกียรติชัย จ่ามฟอง
:นายวรชัย เคลื่อนเพชร
:นายศราวุธ ดีล้วน
:นายอนันต์ ยิ้มพราย
ปีการศึกษา :2547


ชื่อเรื่อง: เครื่องคั่วและป่นพริกเชิงอุตสาหกรรม
:นายคมกฤษ ด่อนแผ้ว
:นายณภัทร ตรีถัน
:ว่าที่ ร.ต. นิรุติ นงภา
:นายพรสิทธิ์ เลื่อนลอย
:นายสุรชาติ รักษาบุญ
ปีการศึกษา :2549


ชื่อเรื่อง: : เครื่องคั่วสารกรองสนิมเหล็ก : Chemical filter iron rust roast machine
: นายกิติพันธุ์ เอี่ยมซิ้ว
: นายธานินทร์ จงศิริรักษ
:นายนพรัตน์ มาเมือง
: นายวิทยา ยิ่งเจริญผล
:นายอดิศักดิ์ สาตรีเฮ้า
ปีการศึกษา : 2549


ชื่อเรื่อง: : เครื่องจักกก : Reed Weave Pilot
: นายคำรณ กุนเจิม
: นายไชยา นิลกลม
: นายบำนาญ ขันทอง
: นายวรายุทธ ทาเงิน
: นางสาววันเพ็ญ มูลหอม
ปีการศึกษา : 2549


ชื่อเรื่อง: : เครื่องดัดท่อกลมและท่อเหลี่ยม : Tube and Pipe Bending Machine
: นายจักรกฤษณ์ จันทขันธ์
: นายชมัสชัย บุญเรือง
: นายฌานวัฒน์ หมื่นจงใจดี
: นายเทพพร จันทะรส
: นายเปรมปรีด์ มารอด
ปีการศึกษา : 2547


ชื่อเรื่อง: เครื่องบดพริกแกง Curry Ingredients Grinding Machine
: นายคมสัน มาลา
: นายจีระศักดิ์ ทองบุญตา
: นายชลอ แก้วแกมทอง
: นายธีรพงษ์ ผู้นวลงาม
: นายอนุรักษ์ โปรยขุนทศ
ปีการศึกษา : 2549


ชื่อเรื่อง: เครื่องปั้นเม็ดมะขามแก้ว :Tamarine Mixer Machine
:นายณัฐพล พิลาสุข
:นายธีระธวัช ร่วมใจ
:นายธีระวัฒน์ นิลสันเทียะ
:นายสมเกียรติ แก่นสงสัย
:นายโสพล ศรีภู่
ปีการศึกษา :2547


ชื่อเรื่อง: :เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชำพร้อมกับปลูกต้นกล้า และอัดเม็ดปุ๋ย Machine for Mixing and packing Nutrent Soil in Pretransplanting with see to plant and press fertilizer a seed
:นายพงษ์ศักดิ์ บัวคำ
:นายพลากร ปาศรี
:นายวรวุฒิ ประสิทธิ์
:นายอดิเรก แสนคาน
:นายอนันต์ สุวรรณพันธ์
ปีการศึกษา :2549


ชื่อเรื่อง: :เครื่องฝานและซอยหน่อไม้ Bamboo Shoot Slice and Cutting Machine
:นายกิตติ จันทร์โท
:นายกิตติศักดิ์ จันทรสอน
:นายประทวนทอง อินหา
:นายสมภพ ปานอ่อง
:นายอนันนิพล ผลทางงาน
ปีการศึกษา :2547


ชื่อเรื่อง: :เครื่องพรวนดิน แหวกร่อง หยอดปุ๋ยและกลบ ร่อง
:นายไพโรจน์ มาธุระ
:นายกฤษฎากร กันทะนะ
:นายโอรส พรมมาวัน
ปีการศึกษา :2549


ชื่อเรื่อง: เครื่องย่อยใบไม้ : Leaf Shattering Machine
: นายชลิต แจ่มผล
: นายดาวรุ่ง จันทร์เพ็ง
: นายบรรเจิด เกิดผล
: นายพอเจตน์ ขมินทกูล
: นายรณกร เอี่ยมอุไร
: นายโอภาส จันทร์โต
ปีการศึกษา : 2547


ชื่อเรื่อง: เครื่องลอกรังไหม : Cocoon Dragging Machine
: นายจักรพงษ์ แสนตา
: นายธวัชชัย เกิดไทย
: นายปิยะ ทินปาน
: นายสรายุทธ สายทองเพชร
: นายสาคร ทาคำ
ปีการศึกษา : 2545


ชื่อเรื่อง: เครื่องล้างขิงอินทนิล 2 : Intanin Ginger Cleaning Machine 2
: นายนิรุต แก่นจันทร์
: นายวิทวัฒน์ เหลาแตว
: นายศราวุธ พีระพงษ์
: นายศิริศักดิ์ พิมพา
: นางสาวอรอนงค์ ชมภู
ปีการศึกษา : 2545


ชื่อเรื่อง: เครื่องสับย่อยกิ่งหม่อน Mulberry branch Chopping Machine
: นายโกวิทย์ รองขาว
: นายประพันธ์ สกุลวงศ์
: นายสุชาติ พรมจิ๋ว
: นายสุรศักดิ์ อโณทัย
ปีการศึกษา : 2550


ชื่อเรื่อง: เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก :Small Milling Cargo Rice Machine
:นายณัฐวุฒิ ทองวัน
:นายธวัธชัย ปิ่นขาว
:นายศราวุธ หลวงวงศ์
:นายสมศักดิ์ เชียงทา
:นายสุวิทย์ มาพรม
ปีการศึกษา :2545


ชื่อเรื่อง: เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก :Small Milling Cargo Rice Machine
:นายกิตติชัย ไชยคำมูล
:นายดำรงสิทธิ์ จันธนโรจน์
:นายนวพล ทรงคงดวงดี
:นายบุญยง คงจริง
:นายวิชา คงศิริกร
ปีการศึกษา :2549


ชื่อเรื่อง: เครื่องหั่นขิง Ginger to Slice Machine
: นายโกเมนทร์ จันทร์แย้ม
: นายจำนงค์ สนิทแจง
: นายภูมิศักดิ์ ดีเมือง
: นายวิศวะ ภูครองทุ่ง
: นายอนน แก้วคงยืน
ปีการศึกษา : 2549


ชื่อเรื่อง: เครื่องหั่นเนื้อมะพร้าว Coconut Slicing Machine
:นายชูเกียรติ สาลีพรม
:นายธวัชชัย เพียรสอน
:นายเบญจพล สุขถาวร
:นายอดิศักดิ์ เศษโพธิ์
:นายอาทิตย์ แก้วยศ
ปีการศึกษา :2547


ชื่อเรื่อง: เครื่องหั่นพืช :Cutter Mills Plants
:นายชวลิต สังข์เทศ
:นายเทพนรินทร์ นันทพิเชษฐกุล
:นายธีระยุทธ นิลสิน
:นายประเสริฐ นาคกนก
:นายวิชาญ กับขุนทด
ปีการศึกษา :2547


ชื่อเรื่อง: ครื่องอบเปลือกมะพร้าว
:นายเกษม เพชรตาด
:นายคมกริช ยอดคำ
:นายทศพงษ์ สีมีงาม
:นายณรงค์ฤทธิ์ รุ่งเรืองสมบัติ
ปีการศึกษา :2550


ชื่อเรื่อง: เครื่อง ป่นขิง Ginger Grinder Machine
: นายไกรสร เมืองใจมา
: นายดนัย ศิริสุขประเสริฐ
: นายภิรมย์ ทิพย์รักษา
: นายโสธร สุขสวัสดิ์
: นายอนุชา จันทร์สำเภา
ปีการศึกษา : 2549


ชื่อเรื่อง: ตู้อบสารกรองสนิมเหล็ก : Rust Oven Filter
: นายเกษมสันต์ จันทร์แสง
: นายจักวัน อุทัยสา
: นายชัชพล วงศ์ใหญ่
: นายชัยยันต์ ยังคง
: นายสุทัศณะ ผุดผ่อง
: นายสุรศักดิ์ แก้วทะ
ปีการศึกษา : 2549


ชื่อเรื่อง: รถกวาดถนน : Road Sweeping Lorry
: นายวสันต์ นวลไม้หอม
: ว่าที่ ร.ต.เสกสรรณ์ ศรีสวัสดิ์
: นายอภิรัตน์ หึกขุนทด
: นายอภิสิทธิ์ วัฒนพันธ์วาณิช
ปีการศึกษา : 2545


ชื่อเรื่อง: เครื่องดัดท่อสี่เหลี่ยมด้วยไฟฟ้า
: นายสมบูรณ์ ราศรีชัย
: นายจตุพล อ้นกลิ้ง
: นายบรรจบ น้อยรุณ
: นายพิพัฒน์ จันทคูณ
: นายนิพนธ์ แดงจัด
ปีการศึกษา : 2544


ชื่อเรื่อง: โต๊ะดัดเหล็กเส้นก่อสร้าง
: นายประยูร ผ่านผา
: นายธนันชัย ศิริสุขประเสริฐ
: นายธีรวุฒิ พุทธสาย
: นายบุญเสริม บุญปู่
: นายปิยวัธ ยังคง
: นายทรงยศ สกุลเดช
ปีการศึกษา : 2543


ชื่อเรื่อง: ศึกษาและพัฒนาเครื่องป่นสมุนไพร
: นายไฉน กำมาทอง
: นายธนาวุฒ เพชรสารพรม
: นายพูนทวี สมจันทร์เพ็ญ
: นายอนุวัฒน์ จันทคราม
ปีการศึกษา : 2551